top of page
DSC_7662.jpg

การกราบสติปัฏฐาน 4

1. คุกเข่าในท่าเทพบุตร สำหรับชาย และ เทพธิดาสำหรับหญิง

เก็บนิ้วและวางมือไว้บนหน้าขา สติอยู่กับกายทั้งหมด  กำหนดในใจว่า

นั่งหนอ 3 ครั้ง

นั่ง-3-คน.png
พลิกหนอ.png

2. ให้สติจับอยู่ที่การเคลื่อนไหวของมือขวา  พลิกมือตั้งขึ้นกำหนดในใจว่า พลิกหนอ 3 ครั้ง ยกมือขึ้นกำหนด ขึ้นหนอ 3 ครั้งมือจรดถูกกลางอกกำหนด ถูกหนอ ๓ ครั้ง

(มือซ้ายทำเช่นกัน) จนมือประกบกันอยู่กลางอก

3. สติอยู่ที่มือทั้งสองยกมือขึ้นแล้วกำหนดว่า ขึ้นหนอ ๓ ครั้ง หัวแม่มือจรดระหว่างคิ้วกำหนดว่า ถูกหนอ 3 ครั้ง ลดลงมากำหนดว่า ลงหนอ 3 ครั้ง มือจรดหน้าอกว่า ถูกหนอ 3 ครั้ง

2 ขึ้นหนอ-ถูกหนอ-ลงหนอ-ถุกหนอ.jpg
4-กุ้มหนอ.jpg

4. สติอยู่ที่กายส่วนบนค่อยโน้มกายลงกำหนดว่า ก้มหนอ 3 ครั้ง จนกายอยู่ในระดับที่มือพอ

เหยียดถึงพื้นข้างหน้าได้

5. สติอยู่ที่มือขวา ลดมือขวาลง กำหนดว่า ลงหนอ 3 ครั้ง เมื่อมือขวาถูกพื้น กำหนดว่า ถูกหนอ 3 ครั้ง แล้วคว่ำมือลง กำหนดว่า คว่ำหนอ 3 ครั้ง (มือซ้ายทำเช่นกัน) ให้มือทั้งสองห่างกันขนาดที่หัวแม่มือทั้งสองพอแตะถึงกันได้

5-เงยหนอ.jpg

6. สติอยู่ที่กายส่วนบนอีกครั้ง ค่อยโน้มตัวลงไปกำหนดว่า ก้มหนอ 3 ครั้ง หน้าผากแตะมือทั้งสอง กำหนดว่า ถูกหนอ 3 ครั้ง แล้วค่อยยืดกายส่วนบนขึ้นกำหนดว่า เงยหนอ 3 ครั้ง จนแขนทั้งสองเหยียดตรง

6-พลิกหนอ.jpg

7. สติจับที่มือขวาพลิกมือขึ้น กำหนดว่า พลิกหนอ 3 ครั้ง ยกมือขึ้นกำหนด ขึ้นหนอ 3 ครั้ง

มือจรดถูกกลางอก กำหนด ถูกหนอ 3 ครั้ง (มือซ้ายทำเช่นกัน) จนมือประกบกัน

พนมอยู่กลางอกอีกครั้งหนึ่ง

8. สติอยู่ที่มือทั้งสองแล้วทำตามข้อ 3 - 7 ซ้ำอีก 2 ครั้ง

9. สติอยู่ที่มือทั้งสองแล้วทำตามข้อ 3 อีก 1 ครั้ง

10. สติอยู่ที่มือขวา ลดมือขวาวางบนหน้าขากำหนดว่า ลงหนอ 3 ครั้ง เมื่อมือถูกหน้าขากำหนดว่า ถูกหนอ 3 ครั้ง แล้วค่ำมือลงกำหนดว่า คว่ำหนอ 3 ครั้ง (มือซ้ายทำเช่นกัน) จบตรงท่านั่งเดิมที่เริ่มต้น คือ ท่าเทพบุตร หรือท่าเทพธิดาที่วางมือไว้บนหน้าขาทั้งสองข้างสติอยู่กับกายทั้งหมด แล้วกำหนด นั่งหนอ 3 ครั้ง หลังจากนั้นให้ต่อด้วยการลุกขึ้นยืน เพื่อเริ่มเดินจงกรมต่อไป

7-นั่งหนอ-จบ.jpg
bottom of page