top of page
หลวงปู่-0111.jpg

พระพรหมมงคล  วิ. (หลวงปู่ทอง  สิริมงฺคโล)
องค์ฟื้นฟู และบูรณะวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

“เมตตาล้นฟ้า
กรุณาท่วมแผ่นดิน
มุทิตาสิ้นชีวิน
อุเบกขาสิ้นเวรกรรม”

ข้อที่ไม่ควรละทิ้ง

๑. ไม่ละทิ้งซึ่งสติปัฏฐาน ๔
๒. ไม่ละทิ้งซึ่งวิริยะ
๓. ไม่ละทิ้งซึ่งอินทรีย์ทั้ง ๕
๔. ไม่ละทิ้งซึ่งการกำหนดสำรามจิต (ยืน เดิน นั่ง นอน)

โอวาทธรรม

พระพรหมมงคล วิ.(หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล)
อดีตเจ้าอาวาส วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร
หนังสือ : ธรรมะจากหลวงปู่ ๕

ประวัติหลวงปู่ทอง

ดูเพิ่มเติม

หลวงปู่ทอง

หพระพรหมมงคล วิ. (พระอาจารย์ทอง สิริมงฺคโล) อายุ ๙๖ ปี

พรรษา ๗๖ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

หลวงปู่กับพัดยศ_resized.jpg

ตำแหน่ง : อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ อดีตหัวหน้าพระวิปัสสนาจารย์หนเหนือ

กองการวิปัสสนาธุระแห่งประเทศไทย / อดีตเจ้ำสำนักปฏิบัติธรรม

ประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ ๑ / อดีตประธานขับเคลื่อนโครงการ

หมู่บ้านรักษาศีลห้า ประจำหนเหนือ

สถานะเดิม : ชื่อ ทอง นามสกุล พรหมเสน เกิดปีกุน วันที่ ๒๑ กันยายน

พ.ศ. ๒๔๖๖ ณ ตำบลบ้านแอ่น อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

บิดา นายทา พรหมเสน มารดา นางแต้ม พรหมเสน

มรณะภาพ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๐.๒๕ น.

บรรพชาเป็นสามเณร : บรรพชาเมื่อ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๗

วัดนาแก่ง ต.บ้านแอ่น อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โดยมี พระครูบาชัยวงศ์เป็นพรอุปัชฌาย์

อุปสมบท

เมื่อ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๓ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๗ณ วัดบ้านแอ่น อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี

๑. พระครูคัมภีรธรรม เจ้าอาวาส วัดชัยพระเกียรติ เจ้าคณะอำเภอฮอดเป็นพระอุปัชฌาย์

๒. พระครูอธิการญาณรังษี วัดห้วยทราย เป็นพระกรรมวาจาจารย์

๓. พระมหาจันทร์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นพระอนุสาวนาจารย์

การศึกษาพิเศษ : ด้านภาษาล้านนา

ความชำนาญ : สอนวิปัสสนากรรมฐาน แนวสติปัฏฐาน ๔

งานปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๑ - ๒๕๓๑

เป็นเจ้าอาวาสวัดเมืองมาง อำเภอเมืองมาง จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๑๑

เป็นเจ้าคณะอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๓๑ - ๒๕๓๔

เป็นเจ้าอาวาสวัดรวัดเปิง (ตโปทาราม) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๕๐

เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๓๔

เป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๕๕

เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗

ประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

พ.ศ. ๒๕๓๐

ได้รับคัดเลือก ให้เป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประเภทส่งเสริมผู้ปฏิบัติธรรม ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในเทศกาลวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้รับโล่เกียรติคุณ ผู้มีผลงานดีเด่นด้าน “วัฒนธรรม-ท้องถิ่น” สาขามนุษยศาสตร์ จาก ศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครูเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๓๖

ได้รับเกียรติบัตรจากคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่น ทางด้านสาธารณูปการ เนื่องในวันมาฆบูชา

พ.ศ. ๒๕๓๗

ได้รับพระราชทานโล่และเข็มเกียรติคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ด้านภาษา และวรรณกรรมของไทย

พ.ศ. ๒๕๓๘

เป็นผู้แทนคณะสงฆ์แห่งประเทศไทย เดินทางไปร่วมประชุม เพื่อศาสนสัมพันธ์แห่งโลก ณ ประเทศอิตาลี ซึ่งมีผู้แทนทางศาสนา ๕ ทวีป ๓๔ ประเทศ มาร่วมประชุมกันเพื่อแสวงหาแนวทาง ที่จะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลก ในระหว่างวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน - ๗ ธันวาคม

พ.ศ. ๒๕๔๑

พร้อมทั้งได้เข้าแลกเปลี่ยนทัศนะกับสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นปอล ที่ ๒ ที่โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

พ.ศ. ๒๕๕๐

ได้รับโล่เกียรติคุณ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช-วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ โดย พระครูพิพิธสุตาทรรองอธิการบดี มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ในฐานะเป็นผู้กระทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๕๓

ได้รับรางวัล พุทธคุณูปการ ประเภทวัชรเกียรติคุณจากสภาผู้แทนราษฎรไทย

พ.ศ. ๒๕๕๖

ได้รับถวายปริญญา “ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต-กิตติมศักดิ์” สาขาวิชาพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๓๓

ได้รับรางวัลครูบาศรีวิชัย ในงานลำลึกพระครูบาศรีวิชัยครบรอบ ๑๑๒ ปี ท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้รับเลือกให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ เป็นทั้งนักบุญและนักพัฒนาแห่งล้านนาไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๓

พ.ศ. ๒๕๓๖

ได้รับถวายเกียรติบัตร จากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่น ในการดำเนินงานให้วัดเป็นอุทยานการศึกษา เพื่อเฉลิมฉลอง ๗๐๐ ปี เมืองเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๓๗

เป็นประธานอำนวยการและอุปถัมภ์ จัดทำพระไตรปิฎกฉบับปริวรรตภาษาบาลีล้านนา

พ.ศ. ๒๕๓๘

และในการประชุมฯ ครั้งนี้ ท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้แลกเปลี่ยนทัศนะ ในการสร้างสันติภาพกับสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นปอล ที่ ๒ ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกคอปปิโน นครรัฐวาติกัน กรุงโรมประเทศอิตาลี

พ.ศ. ๒๕๔๑

ได้รับโล่เกียรติคุณ จากยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านการเผยแผ่วิปัสสนากรรมฐาน เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๘ ปี ของยุวพุทธิกสมาคม

พ.ศ. ๒๕๕๐

ได้รับโล่เกียรติคุณจากมหาธาตุวิทยาลัย โดย พระธรรมสุธีอธิบดีสงฆ์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ให้เป็นศิษย์เก่าผู้ได้รับความสำเร็จอย่างสูงทั้งทางโลก และทางธรรม

พ.ศ. ๒๕๕๔

ได้รับแต่งตั้งสมณศักดิ์ จากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ให้เป็น “อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ”สมณศักดิ์ดังกล่าว ถือเป็นสมณศักดิ์สูงสุดสำหรับพระภิกษุสายวิปัสสนา ณ โถงพระธรรมวิหาร พระเจดีย์อุปปตะสันติ นครเนปิดอว์ พิธีถวายสมณศักดิ์แด่พระธรรมมังคลาจารย์ในครั้งนี้ ถือเป็นเกียรติสำหรับประเทศไทย และคณะสงฆ์ของไทย เนื่องจากตำแหน่งดังกล่าว เป็นตำแหน่งสูงสุดที่ฝ่ายพม่ามอบแด่พระสงฆ์ต่างชาติ สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีของทั้ง ๒ ประเทศที่ได้ดำเนินการส่งเสริมความสัมพันธ์ ด้านศาสนามาตลอด

พ.ศ. ๒๕๕๕

ได้รับถวายปริญญา “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์”มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๓๕

ได้รับเกียรติบัตรจากคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่น ทางด้านการปกครอง เนื่องในวันวิสาขบูชา

พ.ศ. ๒๕๓๖

ได้รับถวายปริญญา “พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์” จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ ในวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

พ.ศ. ๒๕๓๘

ได้รับพัดยศ วัดพัฒนาดีเด่น พร้อมด้วยใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

พ.ศ. ๒๕๔๑

ได้รับอาราธนาจากกลุ่มโฟโคลาเร่ โดยมี คุณเคียร่า ลูบิค เป็นประธาน ให้ไปบรรยายธรรมและสอนการปฏิบัติแก่สมาชิกโฟโคลาเร่ ที่ประเทศอิตาลี ในเดือนพฤษภาคม

พ.ศ. ๒๕๔๒

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากชมรมผู้สูงอายุอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นองค์ประธานอุปถัมภ์การก่อสร้างอาคารชมรมผู้สูงอายุ อำเภอจอมทองจนประสบความสำเร็จ

พ.ศ. ๒๕๕๑

ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลการส่งเสริม การศึกษาเพื่อสันติภาพ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ จากมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)

พ.ศ. ๒๕๕๔

ได้รับถวายปริญญา “ศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิกิตติมศักดิ์”สาขาบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๖๒

ได้รับปริญญา “ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์” จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๔๙๐

ได้รับแต่งตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระครูฐานานุกรม พระครูคัมภีรธรรม อดีตเจ้าคณะอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ที่ “พระปลัดทอง สิริมงฺคโล”

พ.ศ. ๒๕๒๖

ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณอำเภอชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม

พ.ศ. ๒๕๓๓

ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามที่“พระสุพรหมยานเถร” ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม

พ.ศ. ๒๕๕๒

ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนาม ที่“พระธรรมมังคลาจารย์ ภาวนาวิธานประยุต วิสุทธิธรรมโสภณ วิมลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี” ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

ครบ ๗ รอบ ๕ ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับการถวายสมณศักดิ์ จากรัฐบาลแห่งสหภาพเมียนมาร์ในตำแหน่งที่ “อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ” พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับการถวายสมณศักดิ์ เป็นเจ้าคณะฝ่ายวิปัสสนาในพระราชทินนามที่ พระพรหมมงคล วิ.

พ.ศ. ๒๕๑๑

ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นโท ในราชทินนาม ที่ “พระครูพิพัฒน์คณาภิบาล”

พ.ศ. ๒๕๒๗

ได้รับการถวายสมณศักดิ์ จากสังฆสภารามัญมหานิกายประเทศศรีลังกา ที่ “พระศาสนโสภณสิริบวรวิปัสสนากัมมัฏฐานาจารย์”

พ.ศ. ๒๕๔๒

ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนาม ที่ “พระราชพรหมาจารย์ ไพศาลภาวนานุสิฐ มหาคณิสสรบวรสังฆาราม คามวาสี” ในวโรกาสมงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ ๕ ธันวาคม

พ.ศ. ๒๕๑๘

ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

พ.ศ. ๒๕๓๓

ได้รับการถวายสมณศักดิ์ จากสังฆสภาสยามนิกายประเทศศรีลังกา ที่ “พระศาสนโสภณสิริบวรวิปัสสนากัมมัฏฐานาจารย์”

พ.ศ. ๒๕๔๘

ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนาม ที่ “พระเทพสิทธาจารย์ ภาวนาวิธานประยุต วิสุทธิมงคลชัยกิจมหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี” ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม

bottom of page