top of page
285181993_5180700358687644_6640821639406075837_n.jpg

โครงการบรรพชาอุปสมบท ภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ


พิธีบรรพชา อุปสมบท พระภิกษุ-สามเณร ศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ

วันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ระหว่าง วันที่ 1-18 เมษายน 2566
ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ต.สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่

โดยมี พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ.

เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง

รักษาการเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ร่วมกับคณะสงฆ์ และคณะศัทธาวัดร่ำเปิง

โดยมี คุณมาลินี วราหกิจ,.คุณเพ็ญนิภา ทัพพะรังสีพร้อมคณะ

ผู้อุปถัมภ์ โครงการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุ - สามเณร

และศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน

ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ ฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


มีผู้สนใจร่วมโครงการ บวชพระ สามเณร และศีลจาริณี กว่า 70 รูป / คน

ซึ่งเป็นโครงการที่ทางวัดจัดทำขึ้นทุกปี ในช่วงเดือนเมษายน

จัดทำขึ้นทุกปี ในแต่ละปี มีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก


และในแต่ละปีเมื่อสิ้นสุดโครงการ พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. จะนำพระภิกษุ-สามเณร

ศีลจาริณี ไปรดน้ำดำหัวพระเถรานุเถระที่ให้ความเคารพในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแกเยาวชน สร้างคุณธรรมจิรยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย


โดยมีกิจกรรมทั้งในวัดและนอกสถานที่ทุก ๆ ปี


วัตถุประสงฆ์ในการเข้ามาบวชนั้น เพื่อให้เยาชนทั้ง ชาย-หญิง นั้นได้เข้ามาเรียนรู้ศึกษาพระธรรมคำสอน

และที่สำคัญ พระสงฆ์-สามเณร และศีลจาริณีที่มาอยู่ในโครงการจะต้องเข้าอบรม กาย-ใจ

คือการได้ปฏิบัติธรรมในแนวสติปัฏฐาน 4


พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. ทำพิธีให้ผู้บวชนั้นรับกรรมฐาน เพื่อยกสภาพทางจิตจากความเป็นปุถุชนมาเป็นกัลยาชน และการได้รับกรรมฐาน คือ ให้ทุกคนนั้นได้เอาสติมากำหนด ที่ กาย เวทนา จิต ธรรม


เมื่อทุก รูป / คน นั้น ได้รับกรรมฐานแล้ว

พระพี่เลี้ยงก็จะนำเข้าฐานการปฏิบัติ ฟังธรรม และกิจกรรมสวดมนต์ ตลอดระยะเวลา ทั้ง 18 วันดู 184 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page