top of page
ภาพมุมสูง.jpg

วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารจากวัดร่ำเปิง

PP-343.jpg

วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 2 สังกัด มหานิกาย

เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 สำหรับพระภิกษุ สามเณร ประชาชนชาวไทยและต่างประเทศ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2516 โดยพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) จนถึงปี พ.ศ. 2534 ท่านได้รับพระบัญชาจากสมเด็จพระสังฆราชให้ไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยมีพระสมุห์สุพันธ์ อาจิณฺณสีโล เป็นรักษาการเจ้าอาวาส

 

จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2539 พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. (สุพันธ์ อาจิณฺณสีโล) ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) และสืบสานงานเผยแผ่การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาจนถึงปัจจุบัน

PP-647.jpg

สถิติผู้เข้าร่วม

ปฏิบัติธรรม

View More
PP- 94.jpeg

ดาวน์โหลดเอกสาร

บวชพระ

DSC_1806.jpg

Meditation Course (Foreigner)

Vipassana

bottom of page