webkatin1

พระกฐินพระราชทาน  26 ตุลาคม 2557

 

Give food offerings to a Buddhist monk

DSC02244

Meditation Ceremony

DSC02030

Walk with lighted candles in hand around a temple

DSC02218

Give for alms

DSC02112

Buddha image of  Wat Ram Poeng

DSC02039

Welcome all people to meditation practice

Read More

Welcome all people to meditation practice

Read More

Welcome all people to meditation practice

Read More

Welcome all people to meditation practice

Read More

Ordination

การบวชนับเป็นธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานสงฆ์

Meditation Ceremony

กำหนดการรับกรรมฐาน
ทางวัดได้กำหนดพิธีรับพระกรรมฐานในเวลา 08.00 น. ของทุกวัน

Buddhist Sabbath

กิจกรรม วันโกน วันพระ
มีกิจกรรมธรรมเทศนาวันโกนธรรมเทศนาวันพระ เวียนเทียน

News

 • สำนักปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
 • สำนักปฏิบัติธรรม ประจำเชียงใหม่ แห่งที่ 2 วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) พนักงาน บริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จำกัด(รุ่นที่1) เข้าอบรมพัฒนาจิต...
 • กิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวันแม่ ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2557 ณ.วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนพรรษา...
 • สำนักปฏิบัติธรรม ประจำเชียงใหม่ แห่งที่ 2 วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ตารางปฏิบัติ ฝ่ายสงค์และโยคีชาย 04.00 – 04.30...
 • ฟังการบรรยายธรรมพิเศษเนื่องในวันโกน พระภิกษุสามเณร แม่ชี โยคี รับฟังการบรรยายธรรมพิเศษเนื่องในวันโกน เรื่อง “ความเป็นมาและแนวทางการปฏิบัติสมาธิ วิปัสนากรรมฐาน ” โดยได้รับเกียรติจากท่าน ศ.เกียรติคุณ...
 • ต้อนรับ อธิบดีกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยี่ยมชมวัด (ร่ำเปิงตโปทารม)       สำนักปฏิบัติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ ๒ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)...
 • จิตอาสาโรงเรียนทุ่งฟ้าบดฯ ร่วมด้วยช่วยกัน ล้าง…แพ็ค ปิ่นโต ถ้วย ชาม ช้อน และของใช้จำเป็นอื่นๆ ให้กับน้องๆและชาวบ้านที่ขาดแคลนบนดอยสูง จ.เชียงใหม่ และ...
 • สำนักปฏิบัติธรรม ประจำเชียงใหม่ แห่งที่ 2 วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) พิธีลาสิกขาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2557 ณ วัดร่ำเปิง...
 • พระครูภาวนาวิรัช นำพระภิกษุ สามเณร ศีลจาริณี ในโครงการภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ พร้อมทั้งแม่ชีโยคี วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) เข้ากราบ คารวะครูบาอาจารย์ พระมหาเถระ วัดต่างๆทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน...
 • สำนักปฏิบัติธรรม ประจำเชียงใหม่ แห่งที่ 2 วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) พระครูภาวนาวิรัช นำพระภิกษุ สามเณร ศีลจาริณี ในโครงการภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ...
 • Read More