kuti man 003-1
สถานที่ปฏิบัติธรรมฝ่ายชายและพระภิกษุ
PHOTOGRAPHY
ROOM
การมาปฏิบัติธรรมที่วัดร่ำเปิง ไม่มีการเรียกเก็บค่า ใช้จ่าย (ยกเว้น ผู้มีจิตศรัทธา จะทำบุญถวายทาน)
kuti man 001
สถานที่ปฏิบัติธรรมฝ่ายชายและพระภิกษุ
PHOTOGRAPHY
ROOM
ของมีค่าไม่ควรนำมา ถ้าติดตัวมาให้ฝากเจ้าหน้าที่เก็บไว้ ถ้าเก็บเองเกิดสูญหาย ทางวัดจะไม่รับผิดชอบ
kuti man 002
สถานที่ปฏิบัติธรรมฝ่ายชายและพระภิกษุ
PHOTOGRAPHY
ROOM
เมื่อมีญาติมาเยี่ยม ห้ามคุยกันในกฏิที่พัก ถ้ามีกิจจำเป็น ไม่ควรพูดคุยเกิน 30 นาที

About

สิ่งที่ควรรู้ของพระภิกษุ สามเณร

สิ่งที่ควรรู้ของพระภิกษุ สามเณร และโยคีชายผู้มาปฎิบัติธรรม ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

  • ให้ผู้มาปฏิบัติรับกรรมฐาน ณ อุโมงค์ (ใต้หอพระไตรปิฎก) ในเวลา 8.00 น. เมื่อรับเสร็จแล้วให้เริ่มปฏิบัติ ณ ศาลานวกูรณะ อนุสรณ์ (เขตรุกขภาวนา) สอบอารมณ์ ช่วงเช้า 07.30-09.30 น.ช่วงเย็น 16.30-18.30 น.
  • สำหรับผู้จะลากลับบ้านให้ไปลาพระกรรมฐาน ณ อุโมงค์ (ใต้หอพระไตรปิฎก) หรือวิหารพระเจดีย์ เวลา 06.14 น. ของทุกๆวัน.

recent

photos

Contacts

Let's Get In Touch!

5 หมู่ 1 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่, 50200

Tel: 053-278-620
E-mail:watrampoeng@gmail.com