เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
(พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน)
พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ.
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่
เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2

พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ.

Please wait while PDF Flipbook viewer is loading...