สรุป รายรับ – รายจ่าย ปี พ.ศ. 2561
เดือน
รายรับ (บาท)
รายจ่าย (บาท)
รวม
24,142,128.48
23,488,973.59
มกราคม
2,966,423.78
2,922,395.81
กุมภาพันธ์
1,581,403.00
1,707,833.27
มีนาคม
1,999,970.32
1,647,770.16
เมษายน
2,079,190.50
1,968,925.81
พฤษภาคม
1,855,097.00
2,140,849.79
มิถุนายน
1,567,897.00
1,792,592.94
กรกฎาคม
2,578,296.00
2,062,778.27
สิงหาคม
1,754,705.00
2,149,164.32
กันยายน
1,339,621.25
1,964,272.29
ตุลาคม
1,687,568.00
1,698,668.23
พฤศจิกายน
2,502,163.00
2,042,583.17
ธันวาคม
2,229,793.63
1,391,139.53
สรุป
ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้นในเดือน ธันวาคม 2561
2,978,596.78
บาท
ยอดคงเหลือ ยกมาจากเดือน ธันวาคม 2560
2,325,441.89
บาท
✅ บวก รายรับในเดือน มกราคม – ธันวาคม 2561
24,142,128.48
บาท
รวมรายรับทั้งหมด
26,467,570.37
บาท
❎ หัก รายจ่ายในเดือน มกราคม – ธันวาคม 2561
23,488,973.59
บาท