กิจกรรมบวชพระ ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
ประจำวันอาทิตย์ที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2562
เป็นการปฏิบัติที่สืบเนื่องมาจากความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน ตามประเพณีปฏิบัติในการบวชนั้น ชายที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์จะต้องเข้าพิธีอุปสมบท โดยวัดร่ำเปิง มีการบวชเป็นกิจกรรมพิเศษตลอดปี โดยกำหนดให้มีการบรรพชาอุปสมบท ทุกๆ วันอาทิตย์ 

“พระใหม่” เป็นบุคคลพิเศษ เพราะได้สละชีวิตช่วงหนึ่งเข้ามาบวชเพื่อบำเพ็ญกุศล ถือศีล ภาวนา เพื่อจะได้ถวายกุศลจากการทำความดีนี้ 

คำว่า “บวช” คือ การเว้นไปทั่ว เว้นอกุศลทุกชนิด เว้นบาปทุกชนิด เว้นกิจที่ไม่ควรทำทุกชนิด เว้นกิจของคฤหัสถ์ที่เราไม่ควรทำ เว้นความคิดอย่างคฤหัสถ์ เว้นการนุ่งการห่มอย่างคฤหัสถ์ เว้นจากการกินการอยู่อย่างคฤหัสถ์ เป็นวิถีชีวิตที่เราจะต้องเว้นหลายๆ อย่าง

การบวช เป็นวิถีชีวิตที่เราต้องฝึก ตั้งแต่การนุ่งห่ม จึงเรียกพระใหม่ว่า “พระนวกะ”

วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) สังกัดมหานิกาย สอนวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ในมหาสติปัฏฐานสูตร ตั้งแต่ พ.ศ. 2516 โดยพระธรรมมังคลาจารย์ (พระอาจารย์ทอง สิริมงฺคโล) จนถึงปี พ.ศ. 2534 ท่านได้รับพระบัญชาจากสมเด็จพระสังฆราช ให้ไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร พระสมุห์สุพันธ์ อาจิณฺณสีโล ปัจจุบันได้รับพระราชทานราชทินนามที่ พระภาวนาธรรมาภิรัช เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) รูปปัจจุบันผู้เป็นศิษย์ ได้สืบทอดเจตนารมณ์และสืบสานงานวิปัสสนากรรมฐานมาจนถึงปัจจุบัน พัฒนาวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ให้เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างประเทศว่าเป็นสำนักอบรมวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในภาคเหนือ

นอกจากงานวิปัสสนากรรมฐานแล้ว วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ยังเป็นสำนักเรียนพระอภิธรรมสาขาของอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตาราม และยังเป็นวัดที่รวบรวมและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาล้านนาอีกด้วย

โครงการอุปสมบทหมู่

ผู้มีความประสงค์เข้าร่วม โครงก อ่านต่อ

สัมมาทิฏฐิในธัมมจักกัปปวัตนสูตร
สัมมาทิฏฐิ

ถ้าเราจะป้องกันตัวเองให้พ้นทาง อ่านต่อ

โอวาทธรรมแก่ผู้ขอบรรพชา-อุปสมบท 21-11-64
โอวาทธรรมแก่ผู้ขอบรรพชา-อุปสมบท

การบวชนั้นทำให้ชีวิตของเรามีคว อ่านต่อ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *