top of page

"บุญภาวนา
เราเอาตัวเรา
เป็นเนื้อนาบุญ"

ภาคการปฏิบัติธรรม

การกราบสติปัฏฐาน 4

สติปัฏฐาน 4 คือ หลักกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าได้สอนให้เหล่าพระภิกษุฝึกฝนตนด้วยการฝึกจิต พื่อความสุขความเจริญในวิถีแห่งการเป็นบรรพชิตด้วยการฝึกจิตตนตามหลัก

สติปัฏฐาน 4  วิธีการปฏิบัติเริ่มจากการมีสติอยู่กับกาย ด้วยการกราบสติปัฏฐานแล้วต่อด้วยเดินจงกรม และนั่งกรรมฐานเป็นลำดับไป

การเดินจงกรม

สติปัฏฐาน 4 คือ หลักกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าได้สอนให้เหล่าพระภิกษุฝึกฝนตนด้วยการฝึกจิต พื่อความสุขความเจริญในวิถีแห่งการเป็นบรรพชิตด้วยการฝึกจิตตนตามหลัก

สติปัฏฐาน 4  วิธีการปฏิบัติเริ่มจากการมีสติอยู่กับกาย ด้วยการกราบสติปัฏฐานแล้วต่อด้วยเดินจงกรม และนั่งกรรมฐานเป็นลำดับไป

การนั่ง

สติปัฏฐาน 4 คือ หลักกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าได้สอนให้เหล่าพระภิกษุฝึกฝนตนด้วยการฝึกจิต

วิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน 4

เริ่มจากการมีสติกับกาย ด้วยการกราบสติปัฏฐาน

กรรมฐาน 28 จุด

สติปัฏฐาน 4 คือ หลักกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าได้สอนให้เหล่าพระภิกษุฝึกฝนตนด้วยการฝึกจิต

วิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน 4

เริ่มจากการมีสติกับกาย ด้วยการกราบสติปัฏฐาน

DSC_7656.jpg

นิวรณ์ 5

ในการปฏิบัติอาจเกิดจากอุปสรรคที่เรียกว่า นิวรณ์ 5 ได้แก่ ชอบ ไม่ชอบ ง่วง ฟุ้ง สงสัย

ปลิโพธิ 10

เมื่อมาปฏิบัติที่วัดต้องยอมสละห่วงหรือความกังวล 10ประการ ซึ่งความห่วงกังวลเหล่านี้จะทำให้การปฏิบัติได้ผลช้าคือ

1 ห่วงบ้าน 

2 ห่วงผู้อุปถัมภ์ให้การช่วยเหลือ  

3 ห่วงรายได้ 

4 ห่วงเพื่อนและสังคม 

5 ห่วงงาน 

6 ห่วงการเดินทางท่องเที่ยว 

7 ห่วงญาติพี่น้อง ลูกหลาน สัตว์เลี้ยง 

8 ห่วงสุขภาพ

9 ห่วงการศึกษาเล่าเรียน 

10 ห่วงตำแหน่งหน้าที่ อำนาจ 

ดูการกราบ >
bottom of page