top of page
อาจารย์-002.jpg

พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. (พระอาจารย์สุพันธ์  อาจิณฺณสีโล)
เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) รูปปัจจุบัน

คำว่า...  “บวช”
คือการเว้นไปทั่วเว้นอกุศลทุกชนิด
เว้นบาปทุกชนิด
เว้นกิจที่ไม่ควรทำทุกชนิด
เว้นกิจของคฤหัสถ์ที่เราไม่ควรทำเว้นความคิดอย่างคฤหัสถ์
เว้นการนุ่งการห่มอย่างคฤหัสถ์
เว้นจากการกินการอยู่อย่างคฤหัสถ์
เป็นวิถีชีวิตที่เราจะต้องเว้นหลาย ๆ อย่าง

โอวาทธรรม

จากหนังสือ สรรพธรรม ๙  น.๙๑
โดย... พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ

พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ.

ดูเพิ่มเติม

พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ.

(พระอาจารย์สุพันธ์  อาจิณฺฺฺณสีโล)รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่

ภาพอาจารย์ถือตาลปัตร-ถ่ายปี-64-อายุ-60_resized.jpg

เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นามเดิม  สุพันธ์  จินาต๊ะ 

เกิด  วันจันทร์ ขึ้น ๖  ค่ำ  เดือน  ๒  ปีฉลู  

ตรงกับวันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๐๔ 

บ้านเลขที่ ๗๑ หมู่ ๑ บ้านวังหม้อ ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 

บุตรของ พ่อวงศ์   แม่เฮือน จินาต๊ะ

มีพี่น้องด้วยกัน ๙ คน เป็นผู้ชาย ๕ คน ผู้หญิง ๔ คน

เป็นบุตรคนที่ ๕ ของครอบครัวจินาต๊ะ

บรรพชาเป็นสามเณร

วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ณ วัดวังหม้อ ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยมี พระครูรัตนปัญญาภรณ์ เป็น พระอุปัชฌาย์

อุปสมบท

  • วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ณ พัทธสีมาวัดวังหม้อ ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่

  • พระครูสุวรรณวรคุณ อดีตเจ้าคณะอำเภอร้องกวาง เป็น พระอุปัชฌาย์

  • พระครูรัตนปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอร้องกวาง เป็นพระกรรม
    วาจาจารย์

  • พระครูสุนธรธรรมสาร  วัดบุญภาค ต.แม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร่  เป็น พระอนุสาวนาจารย์

  • วิทยฐานะมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

  • นักธรรมชั้นตรี – โท - เอก สำนักเรียนคณะจังหวัดแพร่ 

  • อภิธรรมบัณฑิต อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งานปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๑

ครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัด

เมืองมาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๓๙ - ปัจจุบัน

เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๖๒

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๓๔

ทำการแทนรักษาการเจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง

(ตโปทาราม) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๕๙

รักษาการเจ้าคณะตำบลสุเทพ เขต ๒ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๓๗

รักษาการเจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๖๐

เจ้าคณะตำบลสุเทพ เขต ๒ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

งานการศึกษาสงฆ์/ตำแหน่งหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์

พ.ศ. ๒๕๒๙

ครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดเมืองมาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๓๗

เจ้าสำนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๓๘ - ปัจจุบัน

อาจารย์สอนวิชาธรรมภาคปฏิบัติแก่พระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๓๙ - ปัจจุบัน

อาจารย์สอนวิชาธรรมภาคปฏิบัติแก่พระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตจังหวัดพะเยา

พ.ศ. ๒๕๖๐

กรรมการที่ปรึกษาคณะพระธรรมจาริก โครงการพระธรรมจาริก  

ในความอุปถัมภ์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและมูลนิธิ
เผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดเชียงใหม่ ตามคำสั่งมหาเถรสมาคมที่ ๑๓/ ๒๕๖๑

พ.ศ. ๒๕๓๔

ครูใหญ่สำนักเรียนพระอภิธรรม วัดเมืองมาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๖

กรรมการคุมสอบธรรมสนามหลวง คณะจังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๓๘ - ปัจจุบัน

อาจารย์สอนวิชาธรรมภาคปฏิบัติ แก่พระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

พ.ศ. ๒๕๓๙

คณะกรรมการกองงานเลขานุการ ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำหนเหนือ

พ.ศ. ๒๕๖๐

กรรมการบริหาร ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

แห่งประเทศไทย (ศปท.)

พ.ศ. ๒๕๖๒

ประธานกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๓๕

ครูใหญ่สำนักเรียนพระปริยัติธรรม วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๓๗ - ปัจจุบัน

กรรมการอำนวยการสอบธรรมสนามหลวง คณะจังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๓๘

อาจารย์สอนวิชาธรรมภาคปฏิบัติ แก่พระนิสิตมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตพระพุทธชินราช
จังหวัดพิษณุโลก

พ.ศ. ๒๕๓๙

รองประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.)

พ.ศ. ๒๕๖๑

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานบริหารรายการวิทยุคณะสงฆ์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน

กรรมการสอบบาลีสนามหลวง

สมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๔๓๗

เป็นพระฐานานุกรมที่“พระสมุห์”ของ พระสุพรหมยานเถร
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เจ้าคณะอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๔๔

ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท วิปัสสนา ที่  “พระครูภาวนาวิรัช” เนื่องใน วโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พ.ศ. ๒๕๓๙

เป็นพระฐานานุกรมที่  “พระปลัด” ของ พระสุพรหมยานเถร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เจ้าคณะอำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๕๔

ได้รับพระราชทานสมณะศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เทียบเท่าผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง  ชั้นเอก วิปัสสนา  ที่ “พระครูภาวนาวิรัช” เนื่องในวโรกาสเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว๕ ธันวาคม

พ.ศ. ๒๕๔๒

เป็นพระฐานานุกรมที่ “พระครูธรรมธร” ของพระธรรมสิทธาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๕๙

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งสมณศักดิ์ พระครูภาวนาวิรัช (พระสุพันธ์ อาจิณฺณสีโล) เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามที่ “พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ.” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

ผลงาน/ประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

พ.ศ. ๒๔๔๑

ได้รับประกาศเกียรติคุณ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะที่จัดตั้งโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น “ค่ายธรรมะภาวนา” แก่คณะนักศึกษา ภาควิชาศาสนา ปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และนักศึกษาชมรมพุทธศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๔๔

ได้รับคัดเลือกจากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับประทานเกียรติบัตร จากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช ในฐานะเจ้าอาวาสวัดที่จัดอุทยานการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๙

มูลนิธิครูบาศรีวิชัย ถวายโล่และรางวัลครูบาศรีวิชัยประจำปี ๒๕๔๙

พ.ศ. ๒๕๕๔

สถานีพระพุทธศาสนาและจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม่ FM 96.0 MHz มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ถวายโล่ “ผู้บรรยายธรรมะ เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปี ๒๕๕๔”

พ.ศ. ๒๕๖๐

สมาคมนักข่าวเชียงใหม่ และชมรมบรรณาธิการข่าวภูมิภาคแห่งประเทศไทย ถวายโล่ “ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้านวิปัสสนายอดเยี่ยม” เนื่องในวันนักข่าวประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามมติบอร์ดและกรรมการสมาคมนักข่าวเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๖๒

ได้รับเกียรติบัตรจากพระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถระสมาคม
เจ้าคณะภาค ๗ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ส่วนกลาง เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร ในฐานะ “ผู้ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ในสังคมไทย” โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

พ.ศ. ๒๕๔๒

ได้รับประกาศเกียรติคุณ เป็นเจ้าอาวาสที่มีผลงานดีแด่น ด้านการปฏิบัติธรรม เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา โดยคณะสงฆ์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๔๕

ได้รับคัดเลือกจากกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับ  พระราชทาน เสมาธรรมจักรทองคำ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทส่งเสริมการปฏิบัติธรรม เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕

พ.ศ. ๒๕๕๓

ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง

พ.ศ. ๒๕๕๗

ได้รับโล่ “คนดีศรีสุเทพ” จากคณะสงฆ์ตำบลสุเทพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น

พ.ศ. ๒๕๖๐

ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ เป็น “ผู้ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่” จากพระราชรัชมุนีเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา
ถวายเกียรติบัตร ผู้ทำคุณประโยชน์ แก่สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และส่งเเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย เนื่องในงานเทศมหาชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลวันพ่อแห่งชาติ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

พ.ศ. ๒๕๔๔

ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระธรรมกถึกเผยแพร่ธรรมะ ประจำตำบลสุเทพเขต ๒ โดยเจ้าคณะตำบลสุเทพเขต ๒ และคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๔๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาธรรมะนิเทศ

พ.ศ. ๒๕๕๘

เป็นเจ้าอาวาสวัดพัฒนาตัวอย่างมีผลงานดีเด่น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๕๙

ได้รับประทานประกาศนียบัตร พัด ย่าม “เจ้าอาวาสวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น”จาก สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช

พ.ศ. ๒๕๖๒

ได้รับประทานเกียรติบัตรจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในฐานะ “ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา” และรับประทานรางวัลพระปฐมเจดีย์ทอง


“ผู้อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการประทานรางวัล

พ.ศ. ๒๕๖๔

ได้รับเกียรติบัตรจากพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรถวายความรู้พระสังฆาธิการผู้เข้าอบรมพระอุปัชฌาย์และพระกรรมวาจาจารย์ ระดับจังหวัด ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

bottom of page