top of page
285181993_5180700358687644_6640821639406075837_n.jpg

"เทศมหาชาติ เวสสันดรชาดก "

อัปเดตเมื่อ 8 พ.ย. 2565

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ

"เทศมหาชาติ เวสสันดรชาดก "

ประเพณียี่เป็ง 2565 วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

17 กัณฑ์ ๆ ละ 1,000.- บาท


เริ่มกิจกรรม เวลา 05.00 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565

ถึง เวลา 02.00 น ของวันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2565


_______________________ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ติดต่อสอบถาม 087 787 5904 หรือโอนเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพ บัญชีวัดร่ำเปิง ธนาคารกรุงเทพ บัญชีเลขที่ 504 0 57571 3 _________________________ ลำดับกัณฑ์เทศน์ กัณฑ์ ที่ 1 ปฐมมาลัย (มาลัยต้น) ปฐมมาลัย (มาลัยต้น) คัมภีร์มาลัยต้น กล่าวถึงพระมาลัยเถระ พระสงฆ์ ชาวลังกาซึ่งเป็นพระอรหันต์ เดินทางไปเยี่ยมนรก ได้พบพญายมราช และเห็นสัตว์นรกจำนวนมาก พญายมราชบอกกับพระมาลัยว่า การ ทำบุญทำทาน การฟังเทศน์ และอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับผู้ตายนั้น อาจทำให้ผู้ที่อยู่ในนรกพ้นจากความทุกข์ได้ ดังนั้น การแสดงพระธรรมเทศนาที่เป็นทางการและจัดอย่างยิ่งใหญ่ จึงนิยมนำเอาคัมภีร์ปฐมมาลัย (มาลัยต้น) มาเป็นคัมภีร์นำในการเทศนี้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศมหาชาติเวสสันดรชาดก พระธรรมเทศนากัณฑ์นี้ จึงเหมาะสำหรับทำบุญอุทิศให้ ญาติผู้ล่วงลับ บุพการีชน เปตพลี____________________________ กัณฑ์ ที่ 2 ทุติยะมาลัย (มาลัยปลาย) ทุติยะมาลัย (มาลัยปลาย) “เมื่อครั้งมหาเถรขึ้นไปนมัสการพระเกศแก้วจุฬา มณีใน สวรรค์ชั้นดาวดึงษ์นั้น ได้พบพระอริย เมตไตรยเทพบุตรได้ถาม ทำอย่างไรจะได้ร่วมศาสนา กับพระอริยเมตไตร ท่านก็ได้บอกมหาเถรเจ้ามาว่า “ให้คนทั้งหลายฟังธรรมมหาชาติให้จบทั้ง ๑๓ กัณฑ์ ในวันเดียวคนเดียว แล้วจะได้ร่วมกับศาสนาของเรา

พระธรรมเทศนากัณฑ์ จึงเหมาะสำหรับศรัทธาเจ้าภาพ ผู้ปรารถนาจะได้เกิดในพระศาสนายุคพระศรีอริยะเมตตรัย (ยุคพระศรีอารย์)___________________________ กัณฑ์ ที่ 3 ทศพร พรรณนา ถึงตอนที่พระนางผุสดีขอพรจากพระอินทร์ ๑๐ ประการ ก่อนที่จะจุติในโลกมนุษย์เป็นมารดาของพระเวสสันดร พระธรรมเทศนาประจำ คนเกิดปีชวด (หนู) ได้ล้านนา)

ผู้ใดบูชากัณฑ์ทศพร ผู้นั้นจะได้รับทรัพย์สมปรารถนา ถ้าเป็นสตรีจะได้ สามีเป็นที่ชอบเนื้อเจริญใจ ถ้าเป็นชายจะได้ภรรยาตามที่ประสงค์ของการ ถ้ามีบุตรหญิง หรือชาย ก็จะเป็นคนว่านอนสอนง่าย มีรูปกายงดงาม


___________________________ กัณฑ์ ที่ 4 หิมพานต์ พรรณนา ถึงจุติปฏิสนธิของพระเวสสันดร จนถึงทรงได้อภิเษก สมรสกับพระนางมัทรี พระธิดาแห่งกษัตริย์แคว้นมัทราชจนกระทั่ง

ถูกเนรเทศออกจากเมืองเข้าสู่ป่าพรรณนาถึงป่าหิมพานต์

พระธรรมเทศนาประจําคนเกิดปิด (วัว) ปีเป้า (ล้านนา)

ผู้ใดบูชากัณฑ์หิมพานต์ ย่อมจะได้สิ่งปรารถนาทุกประการ ครั้นตายไป จะไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ แล้วเมื่อครั้งลงมาเกิดบนโลกมนุษย์ จะเกิดในขัตติยะ หรือพราหมณ์ บริบูรณ์ด้วยทรัพย์ และบริงานมากมาย จะอยู่อิริยาบทใดก็จะมีแต่ความสุขกายสบายใจ


_______________________ กัณฑ์ ที่ 5 ทานกัณฑ์ พรรณนา ถึงสัตตสดกมหาทาน พระเวสสันดรสั่งเมืองและให้ทานรถเทียมด้วยม้าแก่ ผู้ที่มาทูลขอ

พระธรรมเทศนาประจำ คนเกิดปีขาล (เสือ) ปียีบ้านนา

ผู้ใดบูชากัณฑ์ทานภัณฑ์จะบริบูรณ์ด้วยแก้วแหวนเงินทอง ทาสี และ สัตว์สองเท้าสี่เท้าครั้งตายแล้วจะได้ไปเกิดในฉกสมมาพจรสวรรค์ มีนางเทพ อัปสรแวดล้อมมากมาย เสวยสุขอยู่ในปราสาทสร้างด้วยแก้ว ๗ ประการ________________________ กัณฑ์ ที่ 6 วันประเวศน์ พรรณนา ถึงสี่กษัตริย์เสด็จถึงนครมาตุลราช พระยาเขตราฐ เจ้าเมืองทูลขอให้ครองสมบัติ พระเวสสันดรไม่ทรงรับ

พระธรรมเทศนาประจำ คนเกิดปีเถาะ (กระต่าย) ปีม้า ล้านนา) ผู้ใดบูชากัณฑ์เทศน์วนประเวศน์จะได้รับความสุขทั้ง โลกนี้และโลกหน้า จะเฉลียวฉลาด สามารถปราบศิริราชศัตรูรูให้ย่อยยับไป


________________________ กัณฑ์ ที่ 7 ชูชก พรรณนา ถึงพราหมณ์ชูชกขอทานจนได้นางอมิตตตาลูกสาวเพื่อนเป็นเมีย เมียต้องการคนรับใช้ให้พราหมณ์ชกไปขอกัณหาและชาลีมาเป็นคนใช้

พราหมณ์จึงออกเดินทางไปเขาวงกต ไปเจอพรานเจตบุตรผู้รักษาทางเข้าป่าหิมพาน

พระธรรมเทศนาประจำ คนเกิดปีมะโรง (งูใหญ่) ปีสี(บ้านนา ) ผู้ใดบูชากัณฑ์ชูชก จะได้บังเกิดในตระกูลที่ดี ประกอบด้วย สมบัติ อันงดงาม กว่าผู้อื่น เจรจากับผู้ใดก็มีเสียงไพเราะ ครั้งจะได้สามีหรือภรรยา รวมทั้งมีบุตร จะ มีรูปร่างทรงงดงาม สอนง่าย

__________________ กัณฑ์ ที่ 8 จุลพล พรรณนา ถึงพรานเจตบุตรถูกชูชกหลอกจึงบอกทางไปสู่เขาวงกุฎ

พระธรรมเทศ ประจพ คนเกิดปีมะเส็ง(งูเล็ก) ปีใส่ (ล้านนา) ผู้ใดบูชากัณฑ์จุลพน แม้จะบังเกิดในปรภพใดๆ จะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วย สมบัติบริการ จะมีอุทยานอันดารดาษด้วยดอกไม้หอมตลบไป แล้วจะมีระ โบกขรณีอันเต็มไปด้วยปทุมชาติ ครั้นตายไปแล้วก็ได้เสวยทิพยสมบัติในโลก หน้าสืบไป


_______________________ กัณฑ์ ที่ 9 มหาพล พรรณนา ถึงพราหมณ์ชูชกพบอจุตฤาษี ก็ชีทางไปสู่เขาวงกฎ พรรณนาถึงป่าเขาลำเนาไพร

พระธรรมเทศนาประจำ คนเกิดปีมะเมีย(ม้า) ปีสะหง้า( บ้านนา )

ผู้ใดบูชากัณฑ์มหาพน จะได้เสวยสมบัติในดาวดึงส์เทวโลกนั้น มี ทรัพย์ศฤงคารบริวารมาก มีอุทยานและสระโบกขรณีเป็นที่ประพาส เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศักดานุภาพเฟื่องฟัง________________________ กัณฑ์ ที่ 10 อานิสงส์ผางประทีป

ผางประทีป เป็นภาชนะดินที่มีการนำเอาขี้ผึ้งผสมน้ำมันหลอมเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วเทลงในภาชนะดินขนาดเล็กที่มีรูปร่างต่าง ๆ มีด้ายอยู่ตรงกลางเพื่อเป็นฉนวนจุดไฟ พอจุดไฟ กลางคืนก็จะสว่างไสวเป็นสีต่าง ๆ อย่างสวยงาม มักจะพบทั่วไปในเทศกาลลอยกระทง คืนบูชาผางประทีป มีการแขวนไว้ตามหน้าบ้าน ประตูรั้ว ซุ้มประตูป่า หรือพบได้ตามงาน สมโภช เสนาสนะต่าง ๆ ของศาสนาสถาน มีการนำไปตกแต่งสถานที่ให้ได้วันของบริเวณงาน

ในประเพณีวันลอยกระทงหรือประเพณีเดือนยี่เป็ง ซึ่งจะเริ่มมีขึ้นในวันที่ ๑๔ ค่ำ เดือนยี มีการแสดงถึงความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับผางประทีป โดยมีการเทศน์ธรรมของพระสงฆ์ใน กัณฑ์ "อานิสงส์ผางประทีป” ในช่วงพลบค่ำ ซึ่งเป็นการเทศน์ที่กล่าวถึงผลแห่งกุศล ที่ได้ จากการจุดประทีปบูชา หลังจากนั้นจะมีการจุดผางประทีปโคมไฟสว่างไสว โดยเฉพาะจุด หน้าพระประธานตามจำนวนคาถาของกัณฑ์เทศน์ เช่น ทานกัณฑ์ ต้องพูดถึง ๒๐๙ ดวง เพราะมี ๒๐๙ คาถา และในคืน ๑๕ ค่ำ ชาวบ้านจะมีกาบกล้วยตัดเป็นท่อนสำหรับวางผาง ประทีปแล้วจุดประทีปให้ลอยไปตามน้ำ โดยมีความเชื่อว่า การจุดผางประทับเดือนยี่เป็ง เป็นการบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งก่อให้เกิดอานิสงส์และทำให้ผิวพรรณสวยสดงดงาม รวมทั้ง เป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด นอกจากนั้นยังเชื่อว่าเป็นพุทธบูชา


________________________ กัณฑ์ที่ 11 กุมารบรรพ์ พรรณนา ถึงชูชกไปถึงเขาวงกุฎเพื่อขอกัณหาชาลี สอง กุมารลงไปหลบในสระน้ำ พระเวสสันดรเรียกขึ้นมามอบให้ พราหมณ์ชูชก ชูชกทุบตีกระชากลากลองกุมารไป

พระธรรมเทศนาประจํา คนเกิดปีมะแม (แพะ) ปีเม็ด บ้านนา ผู้ใดบูชากัณฑ์กุมาร ย่อมประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา ครั้นตายไปได้เกิด ในฉกามาพจรสวรรค์ในสมัยพระศรีอาริยเมตไตรยมาอุบัติ ก็จะได้พบศาสนาของ พระองค์จะได้ถือปฏิสนธิในตระกูลกษัตริย์ ตลอดจนได้สดับฟังพระสัทธรรมเทศนา ของพระองค์ แล้วบรรลุพระอรหันตพล พร้อมปฏิสัมภิทาทั้ง ๔ ด้วยบุญราศีที่ได้อบรม ไว้__________________ กัณฑ์ ที่ 12 มัทรี พรรณนา จึงพระนางมัทรกลับจากหาผลไม้ในป่าพบสัตว์ สามตัวนอนขวางทางจึงไม่พบลูกทั้งสอง พอทราบความจริงก็ เป็นลมสลบไป

พระธรรมเทศนาประจำ คนเกิดปีวอก(ลิง) ปีสันล้านนา ผู้ใดบูชากัณฑ์มัทรี เกิดในโลกหน้าจะเป็นผู้มั่งคั่ง สมบูรณ์ด้วย ทรัพย์สมบัติ เป็นผู้มีอายุยืนยาว ทั้งประกอบด้วยรูปโฉมงดงาม


____________________ กัณฑ์ ที่ 13 สักกบรรพ์ พรรณนา จึงพระอินทร์แปลงกายมาทูลขอพระนางมัทรี จากพระเวสสันดรแล้วคืนให้ พระเวสสันดรทูลขอพร 8 ประการจาก พระอินทร์

พระธรรมเทศนาประจํา คนเกิดปีระกา (ไก่) ปีเรา(ล้านนา) ผู้ใดบูชากัณฑ์ลักกบรรพ์ จะได้เป็นผู้เจริญด้วยลาภยศ ตลอดจนจตุรพิธพรทั้ง ๔ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาล


_________________ กัณฑ์ ที่ 14 มาหาราช พรรณนา จึงพราหมณ์รักษา ๒ กุมารหลงทางเข้าสู่เมืองสิพี พระเจ้าสัญชัยทรงไถ่กุมารคืนด้วยสิ่งของอย่างละ ๑๐๐ พราหมณ์ชูชก รับประทานอาหารคนตายพระเจ้าสัญชัยเตรียมไปรับพระเวสสันดร และพระนางมัทรี

พระธรรมเทศนาประจำ

คนเกิดปีจอ (สุนัก) ปีเสุด บ้านนา) ผู้ใดบูชากัณฑ์มหาราชจะได้มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ

และนิพพานสมบัติ


___________________

กัณฑ์ ที่ 15 ฉกษัตริย์ พรรณนา จึงหกกษัตริย์พบกัน เกิดความยินดีจน เศร้าโศก สลบไป พระอินทร์บันดาลฝนโบกขรพรรณตก ลงมาประพรมจนฟื้นคืนสติทั้งหมด

พระธรรมเทศนาประจำ คนเกิดปีกุญ(ช้าง,หมู) ปีใคะบ้านนา) ผู้ใดบูชากัณฑ์ฉกกษัตริย์ จะได้เป็นผู้เจริญด้วยพร ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกๆ


________________ กัณฑ์ ที่ 16 นครกัณฑ์ กัณฑ์สุดท้าย ถือเป็นกัณฑ์ชัยมงคลพรรณนาถึง พระ เวสสันดร พระนางมัทรี ลาจากเพศพระฤาษีนวัติคืนสู่ พระนคร ครองเมืองสิพี พระอินทร์บันดาลห่าฝนสัตตรตนะธาราตกทั้งภูมิมณฑลโปรดให้ประชาชทำบุญทำทาน ตลอดพระชนมชีพ

พระธรรมเทศนาประจำทุกปีเกิด ผู้ใดบูชากัณฑ์นครกัณฑ์ จะได้เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยวงศาคณา ญาติ ข้าทาสชายหญิง ธิดาสามี หรือบิดามารดาเป็นต้น อยู่พร้อม หน้ากันโดยความผาสุก ปราศจากโรคาพาธทั้งปวง


________________ กัณฑ์ที่ 17 อานิสงส์เวสสันดร ธัมม์อานิสงส์เวสสันดร สันตระ กล่าวถึง อานิสงส์ต่างๆ ของการฟังเทศน์มหาชาติรวม การได้อยู่ร่วมพระศาสนาของพระศรีอริยะเมตไตร และชาติ ต่างๆ ของพระเวสสันดร นางมัทรี กัณหา ชาลี ชูชก จึงทำ ให้เกิดเป็นเรื่องราง พระเวสสันดรชาดกชาติสุดท้ายก่อนที่ จะเกิด เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคปัจจุบั

ดู 127 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page