top of page
285181993_5180700358687644_6640821639406075837_n.jpg

“วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)...

พระภาวนาธรรมาภิรัช พระวิปัสสนา เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง

กล่าวถึงความเกี่ยวข้องของสถานที่กับการปฏิบัติไว้ว่า

“เรื่องของสถานที่มีความสำคัญอยู่เพราะว่า...

ในกรรมฐานบางบทพระพุทธเจ้าถึงกับกำหนดด้วยว่า

เป็นป่า เป็นโคนไม้ เป็นเรือนว่าง

พระองค์ใช้คำว่า .......

อรญฺญคโต วา รุกฺขมูลคโต วา สุญฺญาคารคโต วา


... อยู่ในป่าก็ดี

... อยู่ที่โคนไม้ก็ดี

... อยู่ในเรือนว่างก็ดี


เพราะกรรมฐานบางบทนั้นจะต้องอาศัยความละเอียด

ความสงบของสถานที่จึงจะสามารถเห็นอารมณ์ได้ชัดเจน

ความหวั่นไหวของจิตได้ชัดเจน

มันจึงจะสามารถช่วยทำให้โยคีนั้นมีสมาธิได้ดี”วัดร่ำเปิงเตรียมพร้อมที่จะรับชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหน

เพราะว่าเรามีสำนักงานต่างประเทศที่มีเจ้าหน้าที่อยู่แล้ว มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับ

สอนและสาธิตให้ แล้วสามารถสอบอารมณ์ภาษาอังกฤษได้

การอยู่ในสถานที่ ที่เอื้อต่อการดูจิต ดูอาการของจิตนั้น

จะทำให้เราเข้าถึงความจริงของชีวิตว่า

ชีวิตเรานี้ดำเนินไปด้วยกำลังของบุญหรือบาป หรือกุศล อกุศล เหตุของปัญญานั้น

มีสมาธิเป็นฐาน มีสมาธิเป็นมูล มีสมาธิเป็นปัจจัยจริงอยู่

วิปัสสนานั้นเราอาศัยหลักของ ขณิกสมาธิ

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีเสียงหรือสิ่งรบกวนเกินไป

ขณิกสมาธิที่มีกำลังก็คือความต่อเนื่องของเขามีอยู่ ตลอด จึงเป็นปัจจัย

เป็นฐานอันเกิดญาณและปัญญาได้สำหรับคนไทยเรานั้น ก็จะมีการแบ่งออกเป็นผู้ปฏิบัติธรรมระยะยาว

ให้อยู่เขตพิเศษ ที่เราจะมีผู้ควบคุมดูแลเป็นพิเศษและก็ให้อยู่ในห้องเดี่ยวเท่านั้น

ไม่ให้อยู่คู่ ส่วนผู้ปฏิบัติธรรมที่มาระยะสั้น เราก็จะให้อยู่แบบห้องเดี่ยวบ้าง

ห้องคู่บ้าง ตามสภาพคนมามากน้อย

เยาวชนตั้งแต่เด็กจนถึงกลุ่มนักเรียน นักศึกษา

หรือหน่วยงานราชการผู้ใหญ่ก็จะให้อยู่อีกกลุ่มหนึ่ง เรียกว่า

เป็นการปฏิบัติเข้าค่ายธรรมภาวนา ก็จะมีอาคารที่รับรองเป็นห้องพักรวม

เป็นห้องปฏิบัติธรรม แล้วมีวิทยากรดูแลเป็นสัดส่วนวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

www.watrampoeng.com

ดู 222 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page