top of page
285181993_5180700358687644_6640821639406075837_n.jpg

มุทิตาสักการะดำหัวประเวณี๋ปี๋ใหม่เมือง 2566

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยะธรรมค่านิยมความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะพระภิกษุ สามเณร แม่ชี ศีลจาริณี และโยคีวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ตำบลสุเทพ อำเภอเมืิอง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมี พระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. รักษาการเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) เข้ามุทิตาสักการะดำหัวประเวณี๋ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566 ก่อนที่พระภิกษุ-สามเณร จะลาสิกขา ในวันที่ 18 เมษายน 2566วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น.

เดินทางไปที่ วัดสวนดอก (จังหวัดเชียงใหม่) ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

ประเพณีรดน้ำดำหัวเป็นพิธีต่อเนื่องจากวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย เป็นประเพณีที่ แสดงถึงความเคารพนบน้อบต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองตลอดไปตั้งแต่วันแรกของการเริ่มประ เพณีสงกรานต์ จนถึงวันสุดท้ายของสงกรานต์ซึ่งเมื่อก่อนนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่ทอง (ทอง สิริมงฺคโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารได้ทำมาโดยตลอดและเมื่อถึงวันสงกรานต์ ในวันที่ 16-17 ก็จะนำคณะพระสงฆ์สามเณร เข้าไปสักการะพระผู้ใหญ่ ซึ่งพระภาวนาธรรมาภิรัช วิ ก็ได้เดินตามที่หลวงปู่ทำไว้ก่อนนั้นเพื่อสืบสานประเพณี ตาม โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยะธรรมค่านิยมความเป็นไทย


และเพื่อเป็นวัน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 


วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

16 เมมษายน 2566

พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. นำคณะ พระภิกษุ-สามเณร แม่ชี ศีลจาริณี และโยคี สักการะมุทิตา รดน้ำดำหัว

พระเทพสิงหวราจารย์ (โสภณ โสภโณ) รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร


พระเทพสิงหวราจารย์

(โสภณ โสภโณ)

รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 


วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

16 เมมษายน 2566

พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. นำคณะ พระภิกษุ-สามเณร แม่ชี ศีลจาริณี และโยคี สักการะมุทิตา รดน้ำดำหัว

พระเทพปริยัติ (สะอาด ขนฺติโก ป.ธ.๗) เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระเทพปริยัติ

(สะอาด ขนฺติโก ป.ธ.๗)

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง 

วัดศรีโสดา พระอารามหลวง

16 เมมษายน 2566

พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. นำคณะ พระภิกษุ-สามเณร แม่ชี ศีลจาริณี และโยคี สักการะมุทิตา รดน้ำดำหัว

พระเทพโกศล (สังวาลย์ พฺรหฺมวณฺโณ ป.ธ.๖) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง


พระเทพโกศล

(สังวาลย์ พฺรหฺมวณฺโณ ป.ธ.๖)

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗

เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง

คณะ พระภิกษุ-สามเณร แม่ชี ศีลจาริณี และโยคี สักการะมุทิตา รดน้ำดำหัว พระเทพโกศล (สังวาลย์ พฺรหฺมวณฺโณ ป.ธ.๖) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง

 

พระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

16 เมมษายน 2566

พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. นำคณะ พระภิกษุ-สามเณร แม่ชี ศีลจาริณี และโยคี สักการะมุทิตา รดน้ำดำหัว

พระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวณฺณสิริ ป.ธ.๗) รองเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเวียนเทียนรอบพระธาตุ (วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร)

เวียนเทียนรอบพระธาตุ (วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร)

สวดบารมี 10 ทัศ (วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร)

สวดบารมี 10 ทัศ (วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร)

สวดบารมี 10 ทัศ (วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร)

สวดบารมี 10 ทัศ (วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร)