top of page
285181993_5180700358687644_6640821639406075837_n.jpg

มุทิตาสักการะดำหัวประเวณี๋ปี๋ใหม่เมือง 2566

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยะธรรมค่านิยมความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะพระภิกษุ สามเณร แม่ชี ศีลจาริณี และโยคีวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ตำบลสุเทพ อำเภอเมืิอง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมี พระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. รักษาการเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) เข้ามุทิตาสักการะดำหัวประเวณี๋ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566 ก่อนที่พระภิกษุ-สามเณร จะลาสิกขา ในวันที่ 18 เมษายน 2566วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น.

เดินทางไปที่ วัดสวนดอก (จังหวัดเชียงใหม่) ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

ประเพณีรดน้ำดำหัวเป็นพิธีต่อเนื่องจากวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย เป็นประเพณีที่ แสดงถึงความเคารพนบน้อบต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองตลอดไปตั้งแต่วันแรกของการเริ่มประ เพณีสงกรานต์ จนถึงวันสุดท้ายของสงกรานต์ซึ่งเมื่อก่อนนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่ทอง (ทอง สิริมงฺคโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารได้ทำมาโดยตลอดและเมื่อถึงวันสงกรานต์ ในวันที่ 16-17 ก็จะนำคณะพระสงฆ์สามเณร เข้าไปสักการะพระผู้ใหญ่ ซึ่งพระภาวนาธรรมาภิรัช วิ ก็ได้เดินตามที่หลวงปู่ทำไว้ก่อนนั้นเพื่อสืบสานประเพณี ตาม โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยะธรรมค่านิยมความเป็นไทย


และเพื่อเป็นวัน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 


วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

16 เมมษายน 2566

พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. นำคณะ พระภิกษุ-สามเณร แม่ชี ศีลจาริณี และโยคี สักการะมุทิตา รดน้ำดำหัว

พระเทพสิงหวราจารย์ (โสภณ โสภโณ) รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร


พระเทพสิงหวราจารย์

(โสภณ โสภโณ)

รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 


วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

16 เมมษายน 2566

พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. นำคณะ พระภิกษุ-สามเณร แม่ชี ศีลจาริณี และโยคี สักการะมุทิตา รดน้ำดำหัว

พระเทพปริยัติ (สะอาด ขนฺติโก ป.ธ.๗) เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระเทพปริยัติ

(สะอาด ขนฺติโก ป.ธ.๗)

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง 

วัดศรีโสดา พระอารามหลวง

16 เมมษายน 2566

พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. นำคณะ พระภิกษุ-สามเณร แม่ชี ศีลจาริณี และโยคี สักการะมุทิตา รดน้ำดำหัว

พระเทพโกศล (สังวาลย์ พฺรหฺมวณฺโณ ป.ธ.๖) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง


พระเทพโกศล

(สังวาลย์ พฺรหฺมวณฺโณ ป.ธ.๖)

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗

เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง

คณะ พระภิกษุ-สามเณร แม่ชี ศีลจาริณี และโยคี สักการะมุทิตา รดน้ำดำหัว พระเทพโกศล (สังวาลย์ พฺรหฺมวณฺโณ ป.ธ.๖) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง

 

พระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

16 เมมษายน 2566

พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. นำคณะ พระภิกษุ-สามเณร แม่ชี ศีลจาริณี และโยคี สักการะมุทิตา รดน้ำดำหัว

พระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวณฺณสิริ ป.ธ.๗) รองเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเวียนเทียนรอบพระธาตุ (วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร)

เวียนเทียนรอบพระธาตุ (วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร)

สวดบารมี 10 ทัศ (วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร)

สวดบารมี 10 ทัศ (วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร)

สวดบารมี 10 ทัศ (วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร)

สวดบารมี 10 ทัศ (วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร)
นั่งภาวนาแผเมตตา (วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร)


นั่งภาวนาแผเมตตา (วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร)

นั่งภาวนาแผเมตตา (วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร)


ดู 105 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page