top of page
285181993_5180700358687644_6640821639406075837_n.jpg

พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา

พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'กัลยาณมิตตกถา ว่าด้วยความสำคัญของกัลยาณมิตร' โครงการเทศนาธรรม ๔ ภาค ทั่วไทย (หนเหนือ) ครั้งที่ ๒ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ณ ศาลาชวนภาวนา วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โดยมี พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) กรรมการมาหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร และเจ้าคณะภาค 7, ประธานสงฆ์ และ พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. (อาจารย์สุพันธ์ อาจิณฺณสีโล) เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม), เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ และพระภิกษุสามเณร แม่ชีโยคี ไทยและต่างชาติร่วมรับฟังพระธรรมเทศนา โครงการเทศนาธรรม ๔ ภาค


วันพุธที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย ประธานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU) อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง (กัลยาณมิตตกถา' ว่าด้วยความสำคัญของกัลยาณมิตร) 


โครงการเทศนาธรรม ๔ ภาค ทั่วไทย (หนเหนือ) ครั้งที่ ๒ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗


ณ ลานพระธาตุเจดีย์ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

เป็นพระธรรมเทศนาแสดงกัณฑ์ที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๗

ดู 46 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page