top of page
285181993_5180700358687644_6640821639406075837_n.jpg

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาในการศึกษาพระอภิธรรมปิฎก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาในการศึกษาพระอภิธรรมปิฎก

ทรงโปรดพระราชทานถวายภัตตาหาร แด่

พระภิกษุสงฆ์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบ และพระภิกษุ สามเณร แม่ชี ฆราวาส นักศึกษาพระอภิธรรม ผู้เข้าทำการสอบ


ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

ณ วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่


ดู 41 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page