top of page
285181993_5180700358687644_6640821639406075837_n.jpg

ททํ ปิโย โหติ ภชนฺติ นํ พหู

ททํ ปิโย โหติ ภชนฺติ นํ พหู (องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๔๓)

“ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก คนหมู่มากย่อมคบเขา”
15 พฤษภาคม 2565

พระภาวนาธรรมาภิรัช พระวิปัสสนาจารย์

เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่


นำพาเยาวชน ชาย-หญิง

อายุตั้งแต่ แรกเกิด-10ขวบ ไปร่วมกิจกรรม

วันประสูติพระโพธิสัตว์(พระพุทธเจ้าน้อย)กิจกรรมฟังธรรม วันวิสาขบูชา

ห้องรับพระกรรมฐานเจริญจิตภาวนาใต้หอไตร
มอบขวัญถุงจากพระภาวนาธรรมาภิรัช วิ.

เยาวชน เด็กน้อย ทำบุญตักบาตร ในวัน วิสาขบูชา

ประชาชนทั่วไป ทำบุญตักบาตร ในวัน วิสาขบูชา


ร่วมทำบุญตักบาตร และสรงน้ำพระพุทธเจ้าน้อย ณ ฐานฐานพระธาตุเจดีย์ วัดร่ำเปิง (ตโปทารม)

พร้อมรับขวัญถุง

จากพระภาวนาธรรมาภิรัช วิ.

ภาคเช้า 8.00-9.00 น.

ภาคบ่าย 16.00 น.-17.00นกิจกรรม ในวันสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา สรงน้ำพระพุทธเจ้าน้อย
กิจกรรม ในวันสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา สรงน้ำพระพุทธเจ้าน้อย


สร้างคนดีเพื่อปลูกฝั่งความเป็นพุทธศาสนาที่ดีของประเทศชาติ

นำเด็กและเยาวชนรู้จักเข้าวัด ด้วยการให้แก่เขา

ผู้มีปกติให้ปันสิ่งของแก่ผู้อื่นด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จึงมักเป็นผู้ที่มีมิตรมาก ได้รับมิตรภาพที่ดีจากผู้อื่นอยู่เสมอ เมื่อถึงคราวจำเป็นที่ต้องได้รับความช่วยเหลือในเรื่องใด ๆ จากผู้อื่นบ้าง ย่อมจะได้รับความช่วยเหลือด้วยดี ด้วยความที่เขาเป็นที่รักของคนทั้งหลายนั่นเอง


.....

https://www.facebook.com/watrampoeng.chiangmai


ดู 339 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page