top of page
285181993_5180700358687644_6640821639406075837_n.jpg

กิจกรรมวันพระ

อัปเดตเมื่อ 7 พ.ย. 2565

กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม

ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2565พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. เจ้าอาวาส นำพระภิกษุสงฆ์ สามเณร เดินรับบิณฑบาตร รอบวิหารลายคำ และศาลาบาตร

มีแม่ชีและ ศรัทธาประชาชนทั่งไปและโยคี ชาย หญิงผู้มาปฏิบัติธรรม ร่วมทำบุญไส่บาตรเป็นแนวยาวรอบ ๆ พระธาตุเจดีย์ทั้ง 2 ด้าน หลังจากนั้น ร่วมรับศีล-ฟังธรรม

วันนี้ 8 พฤษภาคม 2565 พระวัชรินทร์ ปิยธมฺโม, ดร. พระวิปัสสนาจารย์เป็นองค์บรรยายธรรม
ทุก ๆ วันพระ ตั้งแต่เวลา 8.00 เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร และช่วงเวลาค่ำ มีกิจกรรมเวียนเทียน

สามารถรับชม การถ่ายทอดสด ทาง เพจวัดร่ำเปิงทุก ๆ วันโกน-พระ 


คำว่า... “บวช” คือการเว้นไปทั่วเว้นอกุศลทุกชนิด เว้นบาปทุกชนิด เว้นกิจที่ไม่ควรทำทุกชนิด เว้นกิจของคฤหัสถ์ที่เราไม่ควรทำเว้นความคิดอย่างคฤหัสถ์ เว้นการนุ่งการห่มอย่างคฤหัสถ์ เว้นจากการกินการอยู่อย่างคฤหัสถ์ เป็นวิถีชีวิตที่เราจะต้องเว้นหลาย ๆ อย่าง

จากหนังสือ สรรพธรรม ๙ น.๙๑ โดย... พระภาวนาธรรมาภิรัช วิดู 104 ครั้ง
bottom of page