top of page
285181993_5180700358687644_6640821639406075837_n.jpg

กำหนดพิธีการทำบุญ ครบรอบวันสถาปนาสร้างวัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) 531 ปี


กำหนดพิธีการทำบุญ ครบรอบวันสถาปนาสร้างวัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) 531 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พุทธศักราช 2566วัน พฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566

เวลา 18.30 น.

- พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง(ตโปทาราม)

พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ ศรัทธาประชาชนพร้อมกัน ณ ลานพระธาตุเจดีย์

เตรียมความพร้อมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์พุทธาภิเษก(สวดมนต์ตั๋น)

เวลา 19.19 น.

- เริ่มพิธีทางศาสนาเวลา 19.19 น.

พิธีเจริญพระพุทธมนต์พุทธาภิเษก (สวดมนต์ตั๋น) ตามแบบประเพณีล้านนา

ประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ.

เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่

ผู้แทน 3 รูป/ท่าน จุดเทียนสัตภัณฑ์หน้าพระประธานในวิหาร 3 จุด1. สัตภัณฑ์หน้าพระประธานในวิหาร

2. สัตภัณฑ์หน้าพระประธานองค์ซ้าย

3. สัตภัณฑ์หน้าพระประธานองค์ขวา

มัคนายก/พิธีกรกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล


จากนั้น เชิญผู้แทนจุดเทียนมงคลตามลำดับ


1. เทียนพุทธวิปัสสี

2. เทียนมงคล เล่มซ้าย เล่มขวา

3. เทียนนวารหคุณ/เทียนนวโลกุตตรธรรม จำนวน 9 เล่ม ตามลำดับ

เล่มที่ 1

เล่มที่ 2

เล่มที่ 3

เล่มที่ 4

เล่มที่ 5

เล่มที่ 6

เล่มที่ 7

เล่มที่ 8

เล่มที่ 9


4. เทียนสติปัฏฐาน 4 ธาตุ 4 จำนวน 4 เล่ม

เล่มที่ 1

เล่มที่ 2

เล่มที่ 3

เล่มที่ 4

5. จุดเทียนโสฬสญาณ 16 เล่ม

เล่มที่ 1

เล่มที่ 2

เล่มที่ 3

เล่มที่ 4

เล่มที่ 5

เล่มที่ 6

เล่มที่ 7

เล่มที่ 8

เล่มที่ 9

เล่มที่ 10

เล่มที่ 11

เล่มที่ 12

เล่มที่ 13

เล่มที่ 14

เล่มที่ 15

เล่มที่ 16


6. เทียนขันธ์ 5 โกฐาก


จากนั้น กล่าวคำโยขันหลวงแก้วห้าโกฐาก


เข้าสู่พิธีจุดเทียนชัย

พิธีกรกราบอาราธนาประธานฝ่ายสงฆ์

พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗

เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เจิมเทียนชัย และอธิษฐานจุดเทียนชัย


พระสงฆ์สวดคาถาจุดเทียนชัย

จากนั้น พิธีกรเชิญผู้แทนจุดเทียนน้ำพระพุทธมนต์ หน้าพระมหาเถระ 9 เล่ม

7. เทียนน้ำพระพุทธมนต์ ๔ เล่ม หน้าพระมหาเถระนั่งปรกอธิษฐานจิต


เล่มที่ 1

เล่มที่ 2

เล่มที่ 3

เล่มที่ 4


8. จุดเทียนพระพุทธมนต์ขันสาครหน้าองค์ประธานสงฆ์สวดพระพุทะมนต์

9. เทียนมงคล 9 เล่ม หน้ามณฑปพระเจ้ายอดเชียงราย

เล่มที่ 1

เล่มที่ 2

เล่มที่ 3

เล่มที่ 4

เล่มที่ 5

เล่มที่ 6

เล่มที่ 7

เล่มที่ 8

เล่มที่ 9

10. เทียนมงคล 9 เล่ม หน้ามณฑปพระนางอะตะปาเทวี

เล่มที่ 1

เล่มที่ 2

เล่มที่ 3

เล่มที่ 4

เล่มที่ 5

เล่มที่ 6

เล่มที่ 7

เล่มที่ 8

เล่มที่ 9

จุดประทีป 2035 ดวง บูชาองค์พระธาตุเจดีย์

มัคนายก/พิธีกร อาราธนาพระปริตร


เข้าสู่พิธีการเจริญพระพุทธมนต์พุทธาภิเษก

จบแล้ว ประธานสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์

ถวายไทยธรรม ตามลำดับ

ประธานสงฆ์สัมโมทนียกถา พระสงฆ์อนุโมทนา

นั่งสมาธิ แผ่เมตตา เป็นเสร็จพิธี


หมายเหตุ เวลาและพิธีการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุและความเหมาะสม


ดู 154 ครั้ง

Comments


bottom of page