top of page
ภาพมุมสูง.jpg

วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ปกแชร์โวเชียล.png
DSC_3266.jpg
รูปตึกอาคารภัตตศาลา.jpg

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อบำเพ็ญมหากุศลตามพระธรรมวินัย 
๒. เพื่อเป็นกองบุญ ทุนสร้างภัตตศาลา อาคารปฏิบัติธรรมรวม และ โรงครัว
   ด้วยวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) มีโครงการสร้างภัตตศาลา 


อาคารปฏิบัติธรรม เพื่อประโยชน์ใช้ทำกิจกรรมดังนี้
   -เป็นที่พักของพุทธบริษัทที่เข้ามาปฏิบัติธรรม
   -เป็นห้องปฏิบัติธรรมรวมและห้องประชุมฟังธรรมทำวัตร สวดมนต์
   -เป็นที่ฉันแและรับประทานอาหารของผู้ปฏิบัติธรรม
   -ชั้นใต้ดินเป็นที่จอดรถของผู้เข้าปฏิบัติธรรมและญาติโยม
   -สร้างโรงครัวประกอบอาหารที่ถูกสุขอนามัย ปัจจุบันนี้ ได้ดำเนินการกดเสาเข็ม ภัตตศาลาใช้ทุนดำเนินการไปแล้ว ๔ ล้านบาท
   ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของสังคม โดยการที่จะได้มีสถานที่เอื้อต่อการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น การปฏิบัติธรรม การฟังธรรม และการบริการขั้นพื้นฐาน แต่ เนื่องจากทางวัดไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ จึงได้อาศัยทานบดีเจ้าภาพผู้มีจิตอันเป็นกุศล ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินเพื่อระดมทุนทรัพย์ช่วยสร้างอาคารปฏิบัติธรรมและอื่น ๆ
พื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ทั้งชาวไทย ชาวต่างประเทศ ที่มาปฏิบัติธรรมในปัจจุบันนี้ และในอนาคตสืบไป 


   ด้วยอานุภาพแห่งบุญอันเกิดจากการถวายผ้ากฐินและปัจจัยที่ท่านสละเพื่อสร้างศาสนวัตถุนี้ จงเป็นอานิสงส์ให้ท่านเจริญในหน้าที่ การงาน ครอบครัว และสังคม เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ สุขภาพกาย สุขภาพจิตสมบูรณ เพื่อเป็น
พลวะปัจจัยถึงมรรคผล นิพพานเปนที่สุดด้วยเทอญฯ
 

DSC_3034.jpg

กฐินสามัคคีมหากุศล

กำหนดการ

วันเสาร์ ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น.       
-แต่งดาองคกฐิน รับสายธารศรัทธาจากสาธุชน
ผู้ใจบุญทั้งหลาย

เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  
-เจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์กฐิน แสดงพระธรรมเทศนาอานิสงส์กฐิน

วันอาทิตย์ ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป        
-ถวายภัตตาหารเช้า, รับสายธารศรัทธา
จากสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลาย
เวลา ๑๑.๐๐ น.             
-ถวายภัตตาหารเพลและรับประทานอาหารกลางวัน    
เวลา ๑๓.๐๐ น.             
-ประธานสายต่าง ๆ และศรัทธาสาธุชนพร้อมกัน 
ณ ศาลาชวนภาวนา สถานที่ประกอบพิธีถวายผ้ากฐิน
เวลา ๑๔.๐๐ น.             
-ประกอบพิธีถวายผ้ากฐิน พระสงฆ์อุปโลกน์ กรานกฐินและ อนุโทนาเป็นเสร็จพิธี

ใบฏีฎา กฐินสามัคคีมหากุศล 2565

DSC_9207.jpg

ภาพกฐินสามัคคีมหากุศล ปี 2564

รายนามเจ้าภาพ 2565 

รายนามเจ้าภาพโรงทาน 2565