top of page
ภาพมุมสูง.jpg

วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการทำดีเพื่อแม่ ครั้งที่ ๔

บวชแม่ชีและศีลจาริณี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๕
๑ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ขอเชิญชวนอุบาสิกา พุทธศาสนิกชน อายุ ๑๖ - ๖๐ ปี
สร้างเนกขัมมบารมี ทำดีเพื่อแม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

กำหนดการ
๓๐ ก.ค. ๖๕ ๑๐.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าที่พัก / เตรียมความพร้อมพิธีบวชแม่ชี
๓๑ ก.ค. ๖๕ ๑๖.๐๐ น. พิธีปลงผม
๑ ส.ค. ๖๕ ๐๙.๓๐ น. พิธีบวชแม่ชี และศีลจาริณี


ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่
สำนักงานวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
โทร. ๐๕๓ ๒๗๘๖๒๐ ต่อ ๑๐๙ , ๐๖๒ - ๒๑๖๘๓๓๙

ร่วมทำบุญได้ที่ สำนักงานวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาถนนสุเทพ บัญชีสะสมทรัพย์
ชื่อบัญชี วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) เลขที่ 504-057571-3
เจ้าภาพบวชแม่ชี ท่านละ 1,500 บาท เจ้าภาพอุปถัมภ์ศีลจาริณี ท่านละ 1,000 บาท
เจ้าภาพอาหารและน้ำปานะ ตามกำลังจิตกุศลศรัทธา

bottom of page