อาจารย์กับหลวงปู่-ลงเว็ป.jpg

“บุคคลใดมี "พระธรรม" อยู่ในใจ

คือมีกายเป็นที่ตั้งของ สติสัมปชัญญะ ประกอบด้วย

สติปัญญา มีความผ่องใส จากกระบวนการ เรียกว่า กรรมฐาน บุคคลนั้นชื่อว่า พระสงฆ์

ห้องธรรมะครูบาอาจารย์

หลวงปู่ทอง

พระพรหมมงคล (ทอง สิริมงฺคโล)

พระพรหมมงคล (ทอง สิริมงฺคโล)
01 คำว่า หนอ กับการปฏิบัติธรรม ๑๗ พ ค  ๒๕๕๙
09:44
เล่นวิดีโอ
02 จิตวุ่นวายเพราะขาดการปฏิบัติธรรม ๑๙ พ ค  ๒๕๕๙
10:05
เล่นวิดีโอ
03 แนะนำการปฏิบัติธรรม ๒๐ พ ค  ๒๕๕๙
13:46
เล่นวิดีโอ
4. สมบัติ ๖ อย่าง
31:55
เล่นวิดีโอ

สายธารธรรม

สายธารธรรม

สายธารธรรม
รายการ สายธารธรรม
19:33
เล่นวิดีโอ
เรื่อง "ปฏิจจสมุปบาท ม้วน 2"
25:39
เล่นวิดีโอ
เรื่อง "ปฏิจจสมุปบาท"
25:58
เล่นวิดีโอ
เรื่อง "ธรรมะคืออะไร?"
26:29
เล่นวิดีโอ

ธรรมะบรรยายหลังทำวัตรเย็น

ธรรมะบรรยายหลังทำวัตรเย็น

ธรรมะบรรยายหลังทำวัตรเย็น
เหตุแห่งทุกข์
22:33
เล่นวิดีโอ
ธรรมเทศนาวันโกน 1452565
01:12:56
เล่นวิดีโอ

เสียงธรรม