DSC_3717.jpg

ภารกิจของคณะสงฆ์ 6 ด้าน

DSC_5780.jpg
DSC_2153.jpg

ด้านการปกครอง

ด้านการศึกษา

ด้านการเผยแผ่

DSC_0094.JPG
DSC_0647.jpg

ด้านสาธารณูปการ

ด้านการศึกษาสงเคราะห์

ด้านสาธารณสงเคราะห์