มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปรัชญาและศาสนา) แด่ พระพรหมมงคล (ทอง สิริมงฺคโล) วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จ.เชียงใหม่

โดยมี.. – ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒ อ่านเพิ่มเติม …