Blog

เริ่มต้นวันปีใหม่ จิตใจผ่องแผ้ว
งามเลิศแล้ว แก้วเจ้าสามประการ
คือพระพุทธ คุณสูงล้ำดับอันธกาล
พระธรรมสานสาดส่องผ่องอำไพ
พระสงฆ์ไซร้ งามอาจช่วยสาดทาง
รวมลงเป็นองค์สามแห่งพระรัตนตรัย
ช่วยส่งชัยปีเก่าเข้าสู่กาล
เปิดหนทางศักราช อันอาจมงคล

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีสรงน้ำพระสักการะดำหัวครูบาอาจารย์ ในวันขึ้นปีใหม่และเป็นวันพญาวันของภาคเหนือคือ วันสุดท้ายของสงกรานต์ . วันที่ 15 เมษายน พ.ศ 2560 ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ประเพณีขนทรายเข้าวัด

ประเพณีขนทรายเข้าวัด การขนทรายเข้าวัดของประชาชนล้านนาไทยมีมาแต่โบราณแล้ว การขนทรายอาจแตกต่างกันไปบ้าง เช่น จังหวัดเชียงใหม่ , เชียงราย , ลำพูน เป็นต้น นิยมขนทรายในวันเนาว์ หรือวันที่ 14 เมษายน แต่ที่จังหวัดน่านนิยมขนทรายในวันพญาวัน คือ วันที่ 15 เมษายนบางแห่งก็นิยมขนทรายกันในวันสังขานต์ล่องด้วยการขนทรายจึงนิยมกันทั้ง 3 วัน คือวันสังขานต์ล่อง วันเนาว์ และวันพญาวัน แต่ที่นิยมกันมากที่สุดคือวันเนาว์

พระภิกษุสามเณร ในโครงการบรรพชาอุปสมบท "ทำดีเพื่อพ่อ" จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10-18 เมษายน 2560 และสามเณรฤดูร้อน บิณฑบาตร โปรดศรัทธาญาติโยมและพ่อแม่พี่น้องที่มารอใส่บาต
วันที่ 12 เมษายน 2560 ฌ วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) เจ้าคณะตำบลสุเทพเขต ๒ โปรดเมตตานำคณะพระภิกษุ สามเณร ศีลจาริณี ผู้เข้าบวชในโครงการ บรรพชาอุปสมบท "ทำดีเพื่อพ่อ" จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10 -18 เมษายน 2560 และโครงการ "บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน และ บวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" พร้อมทั้งคณะโยคีและศรัทธาผู้เข้าปฏิบัติธรรม ณ วัดร่ำเปิงทุกท่านเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบพระธาตุเจดีย์วัดร่ำเปิง กิจกรรมเวียนเทียนในวันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า พระที่ 11 เมษายน 2560 ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) จ.เชียงใหม่