ธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุ

ธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุ - เมื่อเหตุไม่พร้อม

เมื่อเหตุและผลสมดุลกัน ผลก็จะเกิด ถ้าความเพียรยังไม่ถึง ผลก็ไม่มี เหมือนเราเสียบกระติกน้ำร้อน ถ้าความร้อนไม่ถึง น้ำก็ไม่เดือด ถ้าบุญไม่ถึง แต่อยากบรรลุธรรม ก็ไม่สามารถถึงความพ้นทุกข์ได้ แต่ถ้าบุญถึงแล้ว แม้ยังเป็นเด็กก็บรรลุธรรมได้

สัมภาระวิบาก

เหตุใดเราจึงไม่บรรลุธรรม

พวกเราทุกคนก็ได้ถือสัมภาระวิบาก คือขันธ์ทั้ง 5 นี้ มานานหลายปี บางคนก็ถือมานาน 10 ปี 20 ปี จนถึง 80 ปีก็มี …

ชำระล้างวิปลาสธรรม

ชำระล้างวิปลาสธรรม

เจริญจิตตภาวนา เจริญสมาธิภาวนา เจริญสติ ก็เพื่อความข่มระงับนิวรณ์ธรรม ไม่ใช่เพื่อฤทธิ์เดชอำนาจ แต่เป็นการชำระล้างนิวรณ์ธรรม คือ ชำระล้างความเป็นวิปลาสธรรม คิดผิด รู้ผิด เห็นผิด

ได้ธรรม

ได้ธรรม

ในพระอภิธรรมท่านแบ่งบุญไว้ 3 ระดับ คือ ปริตตา ธัมมา มหัคคตา ธัมมา อัปปมาณา ธัมมา…

ธรรมะที่หาฟังยาก

ธรรมะที่หาฟังยาก

เมื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นและพระองค์ทรงสอนพระธรรม ทำให้พวกเราได้ฟังธรรมที่มีคุณค่ามีสาระมีประโยชน์ อันเป็นการยากที่จะได้ฟัง ดังพระบาลีว่า กิจฺฉํ สทฺธมฺมสฺสวนํ…