สัมมาทิฏฐิในธัมมจักกัปปวัตนสูตร

สัมมาทิฏฐิ

ถ้าเราจะป้องกันตัวเองให้พ้นทางนั้น ต้องบรรลุธรรมอย่างน้อยเป็นพระโสดาบันให้ได้ การเจริญวิปัสสนากรรมฐานจะพาเราให้ไปถึงจุดนั้นได้ คือ กำหนดรู้ปัจจุบันขณะ