สรรพธรรม หลังวัตรเย็น 05-11-64

มหากุศลจิต 8

ความเป็นมนุษย์จึงไม่ใช่เพียงแค่ร่างกาย แต่ต้องสภาพจิตด้วยที่แสดงถึงมนุษยภูมิว่า สภาพจิตนี้ อาศัยกายนี้ ที่เกิดจากกรรมดี จึงได้อัตตภาพเป็นมนุษย์ และเมื่อได้เป็นมนุษย์แล้ว เราก็พัฒนาจิตของเราให้มีปัญญา ถ้าฝึกด้วยดีกำลังของบารมีพร้อมก็สามารถเข้าถึงฌานอภิญญามรรคผลได้

ได้ธรรม

ได้ธรรม

ในพระอภิธรรมท่านแบ่งบุญไว้ 3 ระดับ คือ ปริตตา ธัมมา มหัคคตา ธัมมา อัปปมาณา ธัมมา…