มรรคหนทางแห่งการดับทุกข์

เหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงคือตัณหา

องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ความรู้ที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วนั้นเปรียบเหมือนใบไม้ในป่าใหญ่ แต่ความรู้ที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์นั้น เปรียบเหมือนใบไม้ในพระหัตถ์ของพระองค์