การสอบธรรมสนามหลวง

สอบธรรมสนามหลวงหมายถึงว่า เป็นการสอบวัดผลความรู้ทางธรรมะของพระภิกษุสามเณรทั่วราชอาณาจักร จึงเรียกว่า สนามหลวง คือสมัยก่อนเป็นสนามสอบที่พระเจ้าแผ่นดิน พระราชาเป็นผู้อุปถัมภ์ในการสอบ