สัมมาทิฏฐิในธัมมจักกัปปวัตนสูตร

สัมมาทิฏฐิ

ถ้าเราจะป้องกันตัวเองให้พ้นทางนั้น ต้องบรรลุธรรมอย่างน้อยเป็นพระโสดาบันให้ได้ การเจริญวิปัสสนากรรมฐานจะพาเราให้ไปถึงจุดนั้นได้ คือ กำหนดรู้ปัจจุบันขณะ

นี้คือทุกข์ ไม่ใช่เราทุกข์

นี้คือทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์ นี้คือเหตุแห่งทุกข์

สัมมาทิฏฐิ ความเห็นถูก คือ เห็นว่า นี่คือทุกข์ ไม่ใช่เราทุกข์ นี้คือเหตุแห่งทุกข์ นี้คือตัวตัณหาอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ ไม่ใช่เรา แต่เป็นตัวธรรม ตัวความอยากที่ทำให้เกิดทุกข์ ไม่ใช่คนนี้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิด ตัวเหตุแห่งทุกข์ คือตัวตัณหาซึ่งเป็นอกุศลกรรม