ทำวัตรสวดมนต์เย็น
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพภัตตาหารและน้ำปานะ
กิจวัตรเวียนเทียนทุกวันพระ
annouce
ทำวัตรสวดมนต์เย็น
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพภัตตาหารและน้ำปานะ
กิจวัตรเวียนเทียนทุกวันพระ
previous arrow
next arrow

  วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)     สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2   ยินดีต้อนรับ

การปฏิบัติธรรมตามหลักสติปัฏฐาน 4

วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 เป็นสถานปฏิบัติธรรมต้นแบบ โดยดำเนินการสอนวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน 4 เพื่อให้ผู้สนใจในการปฏิบัติธรรม ได้รู้จักวิธีการเจริญสติ เพื่อให้เกิดสมาธิแล้วได้ปัญญา รู้จักนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเท่าทัน และเมื่อฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ก็สามารถพัฒนาตนให้พ้นทุกข์ได้ในที่สุด
เหตุใดเราจึงไม่บรรลุธรรม
ชำระล้างวิปลาสธรรม
ได้ธรรม
ธรรมะที่หาฟังยาก
เหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงคือตัณหา
นี้คือทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์ นี้คือเหตุแห่งทุกข์
ชำระล้างวิปลาสธรรม
การเผยแผ่

ชำระล้างวิปลาสธรรม

เจริญจิตตภาวนา เจริญสมาธิภาวนา เจริญสติ ก็เพื่อความข่มระงับนิวรณ์ธรรม ไม่ใช่เพื่อฤทธิ์เดชอำนาจ แต่เป็นการชำระล้างนิวรณ์ธรรม คือ ชำระล้างความเป็นวิปลาสธรรม คิดผิด รู้ผิด เห็นผิด

อ่านต่อ »
โอวาทธรรมวันเวียนเทียน 04-11-64
ศาสนพิธี

โอวาทธรรมวันเวียนเทียน 04-11-64

การที่จะเข้าถึงพุทธะ หรือเข้าถึงการบรรลุธรรม หรือการตรัสรู้ธรรม ก็ต้องเข้าใจเรื่องอริยสัจ 4 นี้คือทุกข์ นี้คือเหตุแห่งทุกข์ นี้คือความดับทุกข์ นี้คือข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์

อ่านต่อ »
ได้ธรรม
การเผยแผ่

ได้ธรรม

ในพระอภิธรรมท่านแบ่งบุญไว้ 3 ระดับ คือ ปริตตา ธัมมา มหัคคตา ธัมมา อัปปมาณา ธัมมา…

อ่านต่อ »
คุณมาลินี วราหกิจ เจ้าภาพทอดกฐิน ณ สำนักวิปัสสนากรรมฐานวลัยธรรมสถาน สาขาวัดร่ำเปิง
ศาสนพิธี

พิธีทอดกฐิน ณ สำนักวิปัสสนากรรมฐานวลัยธรรมสถาน ปี 2564

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 พระภาวนาธรรมาภิรัช เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีถวายผ้ากฐิน ณ สำนักวิปัสสนากรรมฐานวลัยธรรมสถาน…

อ่านต่อ »
ธรรมะที่หาฟังยาก
การเผยแผ่

ธรรมะที่หาฟังยาก

เมื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นและพระองค์ทรงสอนพระธรรม ทำให้พวกเราได้ฟังธรรมที่มีคุณค่ามีสาระมีประโยชน์ อันเป็นการยากที่จะได้ฟัง ดังพระบาลีว่า กิจฺฉํ สทฺธมฺมสฺสวนํ…

อ่านต่อ »
พระภิกษุจำพรรษา2564