เขตป่ายาง หรือ (เขตรุกขภาวนา)

กฎระเบียบป่ายาง

สิ่งที่ควรรู้ของพระภิกษุ สามเณร และโยคีชายผู้มาปฎิบัติธรรม ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

  • ให้ผู้มาปฏิบัติรับกรรมฐาน ณ อุโมงค์ (ใต้หอพระไตรปิฎก) ในเวลา 8.00 น. ในเมื่อรับเสร็จแล้วให้เริ่มปฏิบัติ ณ ศาลานวกูรณะ อนุสรณ์ (เขตรุกขภาวนา) สอบอารมณ์ ช่วงเช้า 07.30-09.30 น.ช่วงเย็น 16.30-18.30 น.
  • สำหรับผู้จะลากลับบ้านให้ไปลาพระกรรมฐาน ณ อุโมงค์ (ใต้หอพระไตรปิฎก) หรือวิหารพระเจดีย์ เวลา 06.14 น. ของทุกๆวัน

โซน ลานธรรม ฝ่ายชาย

โซนป่ายาง เป็นโซนสำหรับผู้ปฎิบัติธรรมฝ่ายพระสงฆ์ และโยคีผู้มารอบวช และทวนญาน 

The Best Experience Ever

“ตั้งจิตแล้วสู้ เคาะสนิม เคาะกิเลส ที่มันเกาะกินในตัวเราออกไป เพื่อให้ใจคลายความทุกข์ เปลี่ยนความคิดในมุมมองที่ดีขึ้น และผ่อนคลายความทุกข์ออกจากจิตใจของเรา”

The Best Experience Ever

1.การมาปฏิบัติธรรมที่วัดร่ำเปิง ไม่มีการเรียกเก็บค่า ใช้จ่าย (ยกเว้น ผู้มีจิตศรัทธา จะทำบุญถวายทาน) 2.โยคีมาอยู่ปฏิบัติธรรม อย่างน้อย ๓ คืนขึ้น ไป อย่างมาก ๔๕ วัน หรือ ๑ คอร์ส 3.ของมีค่าไม่ควรนำมา ถ้าติดตัวมาให้ฝากเจ้าหน้าที่เก็บไว้ ถ้าเก็บเองเกิดสูญหาย ทางวัดจะไม่รับผิดชอบ 4.งดใช้โทรศัพท์-เครื่องไอทีฯ เพราะจะเสียอารมณ์ภาวนา ถ้านำโทรศัพท์-ไอที่มา ให้เก็บไว้ที่สำนักงานสงฆ์ 5.ห้ามสูบบุหรี่-เสพสิ่งมึนเมา-เล่นการพนัน-ชุกช่อนนำสิ่งผิดกฎหมายมา และห้ามนำสินค้ามาขายในวัด 6.ห้ามนำเอาชองกุศลที่อื่นๆ มาบอกบุญเรียไรในวัดฯ ยกเว้น เป็น กิจกรรมของ วัดร่ำเปิงฯ 7.ไม่ให้ไปซื้อของและอาหารนอกวัด ให้มาทานอาหารในโรงฉันของวัด ถ้าจะซื้อให้ซื้อที่รานค้าใน วัด 8. ห้ามเลี้ยงสัตว์ ให้อาหารสัตว์ เอาสัตว์มาเลี้ยงมาปล่อยในวัด เพราะจะทำให้วัดไม่สะอาด 9.ห้ามจับกลุ่มคุยกันกายในห้องพัก หรือบริเวณอื่นๆ ในวัด จะทำให้เสียอารมณ์ภาวนา และรบกวนผู้อื่น 10. ต้องสำรวมกิริยามารยาท ทางกาย-วาจาให้สุภาพเรียบร้อยอยู่เสมอ 11.ห้ามพาบุคคล และคนต่างเพศ เข้าไปในห้องพักโดยเด็ดขาดฯ 12. เมื่อมีญาติมาเยี่ยม ห้ามคุยกันในกฏิที่พัก ถ้ามีกิจจำเป็น ไม่ควรพูดคุยเกิน 30 นาที 13.เมื่อมีกิจจำเป็นต้องออกไปนอกวัด ให้ขออนุญาตพระอาจารย์ผู้สอบอารมณ์ เป็นลายลักษณ์อักษร แล้วนาหลักฐานมา แจ้งให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสงฆ์ทราบ (เพื่อป้องกันปัญหา ที่อาจเกิดขึ้น) 14. ต้องมาฟังธรรม-ปฏิบัติธรรม ที่ศาลาหรือพระอุโบสถ พร้อมกันทุกวัน เว้นอาจารย์สอบอารมณ์อนุญาต 15.ไม่อนุญาตวิธีปฏิบัติแนวอื่นมาปฏิบัติ หากมีปัญหาในการปฏิบัติ ให้ปรึกษาอาจารย์ผู้สอบอารมณ์ 16.ต้องไปสอบอารมณ์กับพระวิปัสสนาอาจารย์ ตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนดไว้ให้เท่านั้น 17.หากเจ็บป่วย ให้แจ้งพระพี่เลี้ยง หรือเจ้าหน้าที่สำนักงานสงฆ์ เพื่อจะไห้ความช่วยเหลือตามอาการ 18.พบอุปกรณ์ในที่พักชำรุด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่มาแก้ไข และ ช่วยรักษาของวัด ใช้แล้วเก็บไว้ที่เดิม 19. อย่าเปลี่ยนกุฏิที่พักกัน เองโดยพละการ อย่าขีดเขียนที่พัก และ อย่าให้ห้องสกปรก ด้วยเศษอาหาร . 20.ห้าม ไม่ให้จุดรูปเทียนในกุฏที่พัก เพื่อป้องกันอัคคีภัย 21.เมื่อทางวัดมีกิจ ประกาศขอความร่วมมือ ควรให้ความร่วมมือ ตามกำลังความสามารถของตน 22. ให้ติดบัตรเครื่องหมายปฏิบัติธรรม เพื่อ ให้รู้ว่าคนนี้มาอยู่ปฏิบัติ หรือมาเที่ยว และป้องกันความเสี่ยง 23.ถ้าประพฤติไม่สมควร ผิดปกติ และเพื่อความเรียบร้อย 24. ถ้าประพฤติไม่สมควร ผิดปกติ และเพื่อความเรียูบร้อย ทางวัดจะตรวจด้นเป็นระยะ โดยไม่บอกให้รูฯ 25 ถ้าฝ่าฝืนไม่ทำตามระเบียบ จะเตือนไม่เกิน 2 ครั้ง แล้วให้ออกจากวัด และ ไม่รับให้อยู่ปฏิบัติครั้งต่อไป 26. เวลาทำกิจประจำวัน นอนตื่น 04 .00 น. (แล้วปฏิบัติธรรมตามกิจประจำวัน) 22..00 น. นอนพักผ่อนและพึงฝึกตน เพื่อพัฒนาจิต และพึงหักดิบ อดทนปฏิบัติ เพื่อพัฒนาจิตให้พ้นภัยทุกข์ใจเศร้าโศก คือ กิเลส ที่มีในจิตของตน
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
สำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ 2 เชียงใหม่

Savour Your Next Holiday