โทรศัพท์

053 278 620 กด 0

เวลาทำการสำนักงาน

เวลา 07.00 – 17.00 น.
พัก 10.30 - 12.00 น.

จำนวนคนดู: 9
พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ.

พระภาวนาธรรมภิรัช วิ.

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่

อำนาจหน้าที่

รองเจ้าคณะอำเภอเป็นผู้ช่วยเจ้าคณะอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ตามที่เจ้าคณะอำเภอมอบหมาย โดยเจ้าคณะอำเภอมีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตอำเภอของตน ดังนี้

  1. ดำเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช คำสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน
  2. ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ดำเนินไปด้วยดี
  3. ระงับอธิกรณ์ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะตำบล
  4. แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะตำบลให้เป็นไปโดยชอบ
  5. ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ในบังคับบัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตนและชี้แจงแนะนาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชา ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
  6. ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน
สำนักงานรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่
สำนักงานรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่
สำนักงานรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่
การปฏิบัติหน้าที่ของรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่