วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ ๒ สอนวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ในมหาสติปัฏฐานสูตร มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๖
ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวัด: วัดราษฎร์ / พัทธสีมา

นิกาย: มหานิกาย

ขึ้นทะเบียนตั้งวัด: ปี พ.ศ. ๒๐๓๕

ได้รับวิสุงคามสีมา: วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ที่ตั้ง: ๑ หมู่ ๕ บ้านร่ำเปิง ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เนื้อที่: ๒๔ ไร่ ๓ งาน ๗๘ ตารางวา