บุคลากรบริหารงาน

พระภาวนาธรรมาภิรัช

เจ้าอาวาส

บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2518
อุปสมบทเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2525
ทำการแทนรักษาการเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534
ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน

อ่านประวัติฉบับเต็ม

พระครูปลัดนพพันธ์ ฐิตธมฺโม

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฝ่ายปกครอง

พระครูวินัยธรอินจันทร์ กนฺโตภาโส

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฝ่ายสาธารณูปการ
วิปัสสนาจารย์

พระปลัดพิเชษฐ์ ญาณวโร

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฝ่ายการศึกษา
เลขานุการเจ้าอาวาส
ครูใหญ่โรงเรียนปริยัติธรรม

พระสมุห์อำนวยศิลป์ สีลสํวโร

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฝ่ายกรรมฐานและเผยแผ่
พระวิปัสสนาจารย์

คณะกรรมการปกครองและบริหารงาน

พระมหาสุรศักดิ์ สุรสกฺโก
พระมหาสุรศักดิ์ สุรสกฺโก

พระวัชรินทร์, ดร. ปิยธมฺโม
พระวัชรินทร์, ดร. ปิยธมฺโม

พระสันติ สนฺติกโร
พระสันติ สนฺติกโร

พระประสิทธิ์ ปรกฺกโม
พระประสิทธิ์ ปรกฺกโม

พระอนุชิต วํสสุวณฺโณ
พระอนุชิต วํสสุวณฺโณ

พระภิกษุณี อคฺคญาณี
พระภิกษุณี อคฺคญาณี

แม่ชีวีรวรรณ สู่สุข
แม่ชีวีรวรรณ สู่สุข

แม่ชีคันธรส สุวรรณศิลป์
แม่ชีคันธรส สุวรรณศิลป์

นางพยุงศรี เชื้อเมืองพาน
นางพยุงศรี เชื้อเมืองพาน

นางสาวณัฐกนก คัชมาตย์
นางสาวณัฐกนก คัชมาตย์

นางวราภรณ์ นิมมลรัตน์
นางวราภรณ์ นิมมลรัตน์

นางสาวนาตยา จรรยาพงศ์
นางสาวนาตยา จรรยาพงศ์

นายวินัย หวันไชยศรี
นายวินัย หวันไชยศรี

นายฤทธิ์เดช วงศ์เจริญ
นายฤทธิ์เดช วงศ์เจริญ


Previous
Next

กองงานเลขานุการ

พระใบฎีกาศักดิ์ชัย สติสมฺปนฺโน
พระใบฎีกาศักดิ์ชัย สติสมฺปนฺโน

พระประกฤษฎิ์ ฐานิสฺสโร
พระประกฤษฎิ์ ฐานิสฺสโร

พระแสงแก้ว ปภสฺสโร
พระแสงแก้ว ปภสฺสโร

พระนภมณฑล นรินฺโท
พระนภมณฑล นรินฺโท

พระโต่งพะไท มุนิจิตฺโต
พระโต่งพะไท มุนิจิตฺโต

พระสิทธิกร นนฺทิโย
พระสิทธิกร นนฺทิโย

พระพงศกร คเวสโก
พระพงศกร คเวสโก


Previous
Next

คณะอนุกรรมการปกครอง
ฝ่ายแม่ชี โยคีปฏิบัติธรรม

แม่ชีวีรวรรณ สู่สุข
แม่ชีวีรวรรณ สู่สุข

แม่ชีบัวฝาง กาวิโล
แม่ชีบัวฝาง กาวิโล

แม่ชีปาริชาติ บุญประเสริฐ
แม่ชีปาริชาติ บุญประเสริฐ

แม่ชีศรีคำ เมตะกิต
แม่ชีศรีคำ เมตะกิต

โยคีนาตยา จรรยาพงศ์
โยคีนาตยา จรรยาพงศ์

แม่ชีคันธรส สุวรรณศิลป์
แม่ชีคันธรส สุวรรณศิลป์

แม่ชีณิชาภัทร อินถา
แม่ชีณิชาภัทร อินถา


Previous
Next