วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2
พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ.พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ.
พระภาวนาธรรมาภิรัช ว.
เจ้าสำนัก/วิปัสสนาจารย์
พระครูวินัยธรอินจันทร์ กนฺโตภาโสพระครูวินัยธรอินจันทร์ กนฺโตภาโส
พระครูวินัยธรอินจนทร์ กนฺโตภาโส
พระวิปัสสนาจารย์
พระสมุห์อำนวยศิลป์ สีลสํวโรพระสมุห์อำนวยศิลป์ สีลสํวโร
พระสมุห์อำนวยศิลป์ สีลสํวโร
พระวิปัสสนาจารย์
พระประสิทธิ์ ปรกฺกโดดม
พระวิปัสสนาจารย์
พระวัชรินทร์, ดร. ปิยธมฺโมพระวัชรินทร์, ดร. ปิยธมฺโม
พระวัชรินทร์ ปิยธมฺโด, ดร.
พระวิปัสสนาจารย์
พระภิกษุณี อคฺคญาณีพระภิกษุณี อคฺคญาณี
พระภิกษุณี อคฺคญาณี
พระวิปัสสนาจารย์
แม่ชี วีรวรรณ สู่สุขแม่ชี วีรวรรณ สู่สุข
แม่ชี วีรวรรณ สู่สุข
ผู้ช่วยวิปัสสนาจารย์
แม่ชี คันธรส สุวรรณศิลป์แม่ชี คันธรส สุวรรณศิลป์
แม่ชี คันธรส สุวรรณศิลป์
ผู้ช่วยวิปัสสนาจารย์