สำนักงานวัด (แม่ชี)

สำนักงานวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) หรือสำนักงานแม่ชี มีหน้าที่ให้บริการสำหรับผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลการปฏิบัติธรรม กิจกรรมทางของวัด สามารถที่จะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในกิจกรรมต่างๆ ของทางวัด เช่น การทำบุญสร้างวิหาร ศาลาปฏิบัติธรรม กุฏิที่พักสงฆ์ หรือ กุฏิสำหรับแม่ชี โยคีชาย – หญิง และทำบุญถวายภัตตาหาร น้ำปานะ ทำบุญค่าน้ำฟ้าไฟ ชำระหนี้สงฆ์ ให้กับทางวัด 

สำนักงานศาลาธรรม

จุดบริการลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรมสำหรับโยคีหญิง บริการจัดการห้องพักสำหรับโยคีหญิง ซึ่งทางสำนักงานจะทำการเก็บรักษาโทรศัพท์สำหรับผู้ปฎิบัติธรรมเอาไว้

สำนักงานสงฆ์
(พระภิกษุ-โยคีชาย)

จุดบริการลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรมสำหรับโยคีชาย บริการจัดการห้องพักสำหรับโยคีชาย ซึ่งทางสำนักงานจะทำการเก็บรักษาโทรศัพท์สำหรับผู้ปฎิบัติธรรมเอาไว้

สำนักงานต่างประเทศ

จุดบริการลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรมสำหรับโยคีต่างชาติทั้งชายและหญิง

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานสงฆ์วัด

โทร. 053-278-620 กด 0
โทร. 06-2216-8339
line watrampoeng

สำนักงานสงฆ์

โทร. 053-278-620 กด 102
โทร. 06-5032-7592
line monkofficewrp

เขตศาลาธรรม

โทร. 053-278-620 กด 109

ฝ่ายต่างประเทศ

พระภาวนาธรรมาภิรัช
พระภาวนาธรรมาภิรัช
พระครูปลัดนพพันธ์ ฐิตธมฺโม
พระครูปลัดนพพันธ์ ฐิตธมฺโม
พระครูวินัยธรอินจันทร์ กนฺโตภาโส
พระครูวินัยธรอินจันทร์ กนฺโตภาโส
พระปลัดพิเชษฐ์ ญาณวโร
พระปลัดพิเชษฐ์ ญาณวโร
พระสมุห์อำนวยศิลป์ สีลสํวโร
พระสมุห์อำนวยศิลป์ สีลสํวโร
พระภาวนาธรรมาภิรัช
เจ้าอาวาส/เจ้าสำนักปฏิบัติธรรม
พระภาวนาธรรมาภิรัช
(สุพันธ์ อาจิณฺณสีโล)
พระครูปลัดนพพันธ์ ฐิตธมฺโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฝ่ายปกครอง
พระครูปลัดนพพันธ์ ฐิตธมฺโม
พระครูวินัยธรอินจันทร์ กนฺโตภาโส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฝ่ายสาธารณูปการ
วิปัสสนาจารย์
พระครูวินัยธรอินจันทร์ กนฺโตภาโส
พระปลัดพิเชษฐ์ ญาณวโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฝ่ายการศึกษา
เลขานุการเจ้าอาวาส/ครูใหญ่โรงเรียนปริยัติธรรม
พระปลัดพิเชษฐ์ ญาณวโร
พระสมุห์อำนวยศิลป์ สีลสํวโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฝ่ายกรรมฐานและเผยแผ่
พระวิปัสสนาจารย์
พระสมุห์อำนวยศิลป์ สีลสํวโร
previous arrow
next arrow

 

คณะกรรมการปกครองและบริหารงาน

พระมหาสุรศักดิ์ สุรสกฺโก
พระมหาสุรศักดิ์ สุรสกฺโก
พระวัชรินทร์, ดร. ปิยธมฺโม
พระวัชรินทร์, ดร. ปิยธมฺโม
พระสันติ สนฺติกโร
พระสันติ สนฺติกโร
พระประสิทธิ์ ปรกฺกโม
พระประสิทธิ์ ปรกฺกโม
พระอนุชิต วํสสุวณฺโณ
พระอนุชิต วํสสุวณฺโณ
พระภิกษุณี อคฺคญาณี
พระภิกษุณี อคฺคญาณี
แม่ชี วีรวรรณ สู่สุข
แม่ชี วีรวรรณ สู่สุข
แม่ชี คันธรส สุวรรณศิลป์
แม่ชี คันธรส สุวรรณศิลป์
นางพยุงศรี เชื้อเมืองพาน
นางพยุงศรี เชื้อเมืองพาน
นางสาวณัฐกนก คัชมาตย์
นางสาวณัฐกนก คัชมาตย์
นางวราภรณ์ นิมมลรัตน์
นางวราภรณ์ นิมมลรัตน์
นางสาวนาตยา จรรยาพงศ์
นางสาวนาตยา จรรยาพงศ์
นายวินัย หวันไชยศรี
นายวินัย หวันไชยศรี
นายฤทธิ์เดช วงศ์เจริญ
นายฤทธิ์เดช วงศ์เจริญ
พระมหาสุรศักดิ์ สุรสกฺโก
คณะกรรมการปกครองและบริหารงาน
พระมหาสุรศักดิ์ สุรสกฺโก
พระวัชรินทร์, ดร. ปิยธมฺโม
คณะกรรมการปกครองและบริหารงาน
พระวัชรินทร์, ดร. ปิยธมฺโม
พระสันติ สนฺติกโร
คณะกรรมการปกครองและบริหารงาน
พระสันติ สนฺติกโร
พระประสิทธิ์ ปรกฺกโม
คณะกรรมการปกครองและบริหารงาน
พระประสิทธิ์ ปรกฺกโม
พระอนุชิต วํสสุวณฺโณ
คณะกรรมการปกครองและบริหารงาน
พระอนุชิต วํสสุวณฺโณ
พระภิกษุณี อคฺคญาณี
คณะกรรมการปกครองและบริหารงาน
พระภิกษุณี อคฺคญาณี
แม่ชี วีรวรรณ สู่สุขอ
คณะกรรมการปกครองและบริหารงาน
แม่ชี วีรวรรณ สู่สุข
แม่ชี คันธรส สุวรรณศิลป์
คณะกรรมการปกครองและบริหารงาน
แม่ชี คันธรส สุวรรณศิลป์
นางพยุงศรี เชื้อเมืองพาน
คณะกรรมการปกครองและบริหารงาน
นางพยุงศรี เชื้อเมืองพาน
นางสาวณัฐกนก คัชมาตย์
คณะกรรมการปกครองและบริหารงาน
นางสาวณัฐกนก คัชมาตย์
นางวราภรณ์ นิมมลรัตน์
คณะกรรมการปกครองและบริหารงาน
นางวราภรณ์ นิมมลรัตน์
นางสาวนาตยา จรรยาพงศ์
คณะกรรมการปกครองและบริหารงาน
นางสาวนาตยา จรรยาพงศ์
นายวินัย หวันไชยศรี
คณะกรรมการปกครองและบริหารงาน
ไวยาวัจกร คนที่่ 1
นายวินัย หวันไชยศรี
นายฤทธิ์เดช วงศ์เจริญ
คณะกรรมการปกครองและบริหารงาน
ไวยาวัจกร คนที่่ 2
นายฤทธิ์เดช วงศ์เจริญ
next arrow
previous arrow

 

กองงานเลขานุการ

พระใบฎีกาศักดิ์ชัย สติสมฺปนฺโน
พระใบฎีกาศักดิ์ชัย สติสมฺปนฺโน
พระประกฤษฎิ์ ฐานิสฺสโร
พระแสงแก้ว ปภสฺสโร
พระนภมณฑล นรินฺโท
พระสิทธิกร นนฺทิโย
พระโต่งพะไท มุนิจิตฺโต
พระพงศกร คเวสโก
พระใบฎีกาศักดิ์ชัย สติสมฺปนฺโน
ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าอาวาส
ฝ่ายธุรการ เอกสาร
พระใบฎีกาศักดิ์ชัย สติสมฺปนฺโน
พระประกฤษฎิ์ ฐานิสฺสโร
ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าอาวาส
ฝ่ายธุรการทั่วไป
พระประกฤษฎิ์ ฐานิสฺสโร
พระแสงแก้ว ปภสฺสโร
ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าอาวาส
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
พระแสงแก้ว ปภสฺสโร
พระนภมณฑล นรินฺโท
ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าอาวาส
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
พระนภมณฑล นรินฺโท
พระสิทธิกร นนฺทิโย
ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าอาวาส
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
พระสิทธิกร นนฺทิโย
พระโต่งพะไท มุนิจิตฺโต
ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าอาวาส
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
พระโต่งพะไท มุนิจิตฺโต
พระพงศกร คเวสโก
ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าอาวาส
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
พระพงศกร คเวสโก
next arrow
previous arrow

 

คณะอนุกรรมการปกครองฝ่ายแม่ชีโยคีปฏิบัติธรรม

แม่ชี วีรวรรณ สู่สุข
แม่ชี วีรวรรณ สู่สุข
แม่ชี คันธรส สุวรรณศิลป์
แม่ชี คันธรส สุวรรณศิลป์
แม่ชีศรีคำ เมตะกิต
แม่ชีศรีคำ เมตะกิต
แม่ชีบัวฝาง กาวิโล
แม่ชีบัวฝาง กาวิโล
แม่ชีปาริชาติ บุญประเสริฐ
แม่ชีปาริชาติ บุญประเสริฐ
แม่ชีณิชาภัทร อินถา
แม่ชีณิชาภัทร อินถา
แม่ชีรัตนาพร วารนิช
โยคีนาตยา จรรยาพงศ์
โยคีนาตยา จรรยาพงศ์
แม่ชี วีรวรรณ สู่สุข
ประธานคณะอนุกรรมการปกครอง
ฝ่ายแม่ชีโยคีปฏิบัติธรรม
แม่ชี วีรวรรณ สู่สุข
แม่ชี คันธรส สุวรรณศิลป์
รองประธานคณะอนุกรรมการปกครอง
ฝ่ายแม่ชีโยคีปฏิบัติธรรม
แม่ชี คันธรส สุวรรณศิลป์
แม่ชีศรีคำ เมตะกิต
คณะอนุกรรมการปกครอง
ฝ่ายแม่ชีโยคีปฏิบัติธรรม
แม่ชีศรีคำ เมตะกิต
แม่ชีบัวฝาง กาวิโล
คณะอนุกรรมการปกครอง
ฝ่ายแม่ชีโยคีปฏิบัติธรรม
แม่ชีบัวฝาง กาวิโล
แม่ชีปาริชาติ บุญประเสริฐ
คณะอนุกรรมการปกครอง
ฝ่ายแม่ชีโยคีปฏิบัติธรรม
แม่ชีปาริชาติ บุญประเสริฐ
แม่ชีณิชาภัทร อินถา
คณะอนุกรรมการปกครอง
ฝ่ายแม่ชีโยคีปฏิบัติธรรม
แม่ชีณิชาภัทร อินถา
แม่ชีรัตนาพร วารนิช
คณะอนุกรรมการปกครอง
ฝ่ายแม่ชีโยคีปฏิบัติธรรม
แม่ชีรัตนาพร วารนิช
โยคีนาตยา จรรยาพงศ์
เลขานุการคณะอนุกรรมการปกครอง
ฝ่ายแม่ชีโยคีปฏิบัติธรรม
โยคีนาตยา จรรยาพงศ์
next arrow
previous arrow

ขออภัย
อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

ความคืบหน้า 60%

ร้านค้าสวัสดิการ วัดร่ำเปิง

ร้านค้าของวัด คือ ร้านค้าของผู้ปฏิบัติธรรม

slider-shops-001
slider-shops-002
slider-shops-003

ร้านค้าสวัสดิการ วัดร่ำเปิง

ร้านค้าของวัด คือ ร้านค้าของผู้ปฏิบัติธรรม

เยี่ยมชมร้านค้า

ผลิตภัณฑ์ที่ระลึก

พระภาวนาธรรมาภิรัช

พระภาวนาธรรมาภิรัช

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

อำนาจหน้าที่

รองเจ้าคณะอำเภอเป็นผู้ช่วยเจ้าคณะอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ตามที่เจ้าคณะอำเภอมอบหมาย โดยเจ้าคณะอำเภอมีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตอำเภอของตน ดังนี้

ปกครองคณะสงฆ์

ดำเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช คำสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน

แก้ไขข้อขัดข้อง

แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะตำบลให้เป็นไปโดยชอบ

ควบคุม/ส่งเสริมศาสนกิจ

ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ดำเนินไปด้วยดี

ระงับอธิกรณ์

ระงับอธิกรณ์ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะตำบล

ควบคุม/บังคับบัญชา

ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ในบังคับบัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตนและชี้แจงแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชา ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย

ตรวจการ/ประชุม

ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน

สำนักงานรองเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่
สำนักงานรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่

ฝากข้อความ

วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

เลขที่ 1 หมู่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

การปฏิบัติหน้าที่ของรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่

  • รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่
ประชุมคณะกรรมการงานบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ

รจอ.เมืองเชียงใหม่ ประชุมจัดงานบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพอดีตเจ้าอาวาสวัดพวกแต้ม

admin ม.ค. 17, 2565
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เปิดสนามสอบธรรม ณ วัดศรีโสดา

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เปิดสนามสอบธรรมวัดศรีโสดา

admin พ.ย. 22, 2564

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรม-วัดพระสิงห์

admin ต.ค. 17, 2564

เปิดสนามสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี ปี 2564 วันแรก

admin ต.ค. 15, 2564

กำหนดการตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมตรี ปี 2564

admin ต.ค. 14, 2564
คณะสงฆ์ลงตรวจความพร้อม ณ วัดถ้ำดอกคำ ต.น้ำแพร่

คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ตรวจความพร้อมของวัดถ้ำดอกคำ อ.พร้าว

admin ก.พ. 18, 2564

คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ตรวจความพร้อมของวัดบ้านโป่ง อ.พร้าว

admin ก.พ. 18, 2564