พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ.

พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ.

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2