สรุป รายรับ – รายจ่าย ปี พ.ศ. 2562
เดือน
รายรับ (บาท)
รายจ่าย (บาท)
มกราคม
1,999,188.61
1,192,543.38
กุมภาพันธ์
1,484,131.00
1,384,616.09
มีนาคม
2,117,065.00
1,556,247.56
เมษายน
2,176,387.00
2,091,883.21
พฤษภาคม
2,075359.00
1,968,667.16
มิถุนายน
2,767,271.00
3,597289.61
กรกฎาคม
3,163,688.00
2,668,153.31
สิงหาคม
2,152,796.00
2,794,641.01
กันยายน
2,292,559.00
2,502,361.41
ตุลาคม
1,946,450.00
2,025,159.93
พฤศจิกายน
1,471,182.00
2,079,863.49
ธันวาคม
2,201,170.00
1,959,973.30
รวม
25,847,246.61
25,821,398.46
สรุป
ยอดคงเหลือ ยกมาจากเดือน ธันวาคม 2561
2,978,596.78
บาท
✅ บวก รายรับในเดือน มกราคม – ธันวาคม 2562
25,847,246.61
บาท
รวมรายรับทั้งหมด
28,825,843.39
บาท
❎ หัก รายจ่ายในเดือน มกราคม – ธันวาคม 2562
25,821,398.46
บาท
ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้นในเดือน ธันวาคม 2562
3,004,444.93
บาท