ที่
ผู้เข้าปฏิบัติธรรม
ม.ค
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม (รูป/คน)
1
พระภิกษุ(อาคันตุกะ)
22
6
5
10
14
21
9
6
1
5
4
20
123
2
อุปสมบทพระภิกษุ
17
37
7
10
28
29
39
3
2
86
7
15
280
3
บรรพชาสามเณร
1
120
4
3
1
129
4
บวชแม่ชี
27
5
1
3
2
1
1
63
103
5
ชาวไทย-ชาย
77
50
47
110
111
73
75
52
38
59
51
99
842
6
ชาวไทย-หญิง
360
370
455
560
535
443
580
432
421
613
324
595
5,688
7
ต่างประเทศ-ชาย
35
43
34
32
26
36
29
28
30
33
42
34
402
8
ต่างประเทศ-หญิง
62
43
52
34
31
33
35
42
34
36
32
35
469
9
ค่ายธรรมภาวนา
176
75
166
438
442
1,055
181
396
170
340
231
3,670
รวม
749
652
766
881
1,188
1,080
1,824
745
923
1,068
800
1,030
11,706
งานบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร บวชแม่ชี ปี พ.ศ. 2560
บรรพชา/อุปสมบท/บวชแม่ชี
จำนวน (รูป)
บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ
280
บรรพชาสามเณร
129
บวชแม่ชี
103
รวม
512
หมายเหตุ:
8 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2560
บวชชาวจีน พระภิกษุ 29 รูป แม่ชี 27 รูป
2 – 19 เมษายน 2560
บวชสามเณรภาคฤดูร้อน 120 รูป แม่ชี 5 รูป
15 – 31 ตุลาคม 2560
บวชถวายเป็นพระราชกุศล พระภิกษุ 86 รูป แม่ชี 62 รูป
ผู้เข้าปฏิบัติธรรม ปี 2560
แผนภูมิผู้เข้าปฏิบัติธรรม ปี 2560
สัดส่วนผู้เข้าปฏิบัติธรรม ปี 2560