ที่
ผู้เข้าปฏิบัติธรรม
ม.ค
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม (รูป/คน)
1
พระภิกษุ(อาคันตุกะ)
12
15
11
13
18
19
19
8
19
134
2
อุปสมบทพระภิกษุ
2
22
43
35
25
23
41
11
12
9
16
21
260
3
บรรพชาสามเณร
50
1
2
3
56
4
บวชแม่ชี
1
2
27
3
2
1
2
35
2
3
78
5
ชาวไทย-ชาย
50
46
57
23
79
37
87
65
83
141
37
103
808
6
ชาวไทย-หญิง
310
362
420
640
606
430
639
372
391
639
232
742
5,780
7
ต่างประเทศ-ชาย
27
47
23
7
18
22
23
26
18
25
24
30
290
8
ต่างประเทศ-หญิง
48
55
34
26
26
20
45
31
25
26
23
40
399
9
ค่ายธรรมภาวนา
60
220
210
400
591
490
618
247
200
75
3,111
รวม
510
769
825
797
1,175
1,143
1,346
1,160
778
1,040
343
1,030
10,916
งานบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร บวชแม่ชี ปี พ.ศ. 2561
บรรพชา/อุปสมบท/บวชแม่ชี
จำนวน (รูป)
บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ
260
บรรพชาสามเณร
56
บวชแม่ชี
78
รวม
394
หมายเหตุ:
26 กุมภาพันธ์ – 26 มีนาคม 2561
บวชชาวจีน พระภิกษุ 19 รูป แม่ชี 27 รูป
2 – 19 เมษายน 2561
บวชสามเณรภาคฤดูร้อน 50 รูป แม่ชี 3 รูป
แผนภูมิผู้เข้าปฏิบัติธรรม ปี 2561
แผนภูมิผู้เข้าปฏิบัติธรรม ปี 2561
สัดส่วนผู้เข้าปฏิบัติธรรม ปี 2561