ที่
ผู้เข้าปฏิบัติธรรม
ม.ค
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม (รูป/คน)
1
พระภิกษุ(อาคันตุกะ)
14
13
10
11
17
25
5
3
2
21
10
131
2
อุปสมบทพระภิกษุ
12
21
32
12
36
36
35
1
7
16
8
23
239
3
บรรพชาสามเณร
45
1
2
1
2
2
1
54
4
บวชแม่ชี
22
1
2
29
1
1
1
57
5
ชาวไทย-ชาย
48
37
55
72
61
80
93
52
54
99
46
126
823
6
ชาวไทย-หญิง
371
321
351
754
543
415
661
407
358
276
352
633
5,442
7
ต่างประเทศ-ชาย
39
57
41
16
21
31
8
25
10
15
24
36
323
8
ต่างประเทศ-หญิง
37
64
47
16
35
21
5
17
15
16
22
38
333
9
ค่ายธรรมภาวนา
45
94
24
469
681
1,349
551
196
35
3,444
รวม
521
558
652
950
1,184
1,291
2,159
1,082
643
427
476
903
10,846
งานบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร บวชแม่ชี ปี พ.ศ. 2562
บรรพชา/อุปสมบท/บวชแม่ชี
จำนวน (รูป)
บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ
239
บรรพชาสามเณร
54
บวชแม่ชี
57
รวม
350
แผนภูมิผู้เข้าปฏิบัติธรรม ปี 2562
แผนภูมิผู้เข้าปฏิบัติธรรม ปี 2562
สัดส่วนผู้เข้าปฏิบัติธรรม ปี 2562