ที่
ผู้เข้าปฏิบัติธรรม
ม.ค
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม (รูป/คน)
1
พระภิกษุ(อาคันตุกะ)
27
7
11
3
5
11
3
1
3
2
3
76
2
อุปสมบทพระภิกษุ
11
32
11
13
14
13
22
6
9
8
14
15
168
3
บรรพชาสามเณร
1
1
4
9
3
1
6
25
4
บวชแม่ชี
20
1
1
1
2
25
5
ชาวไทย-ชาย
67
60
43
14
36
53
46
52
76
34
63
76
620
6
ชาวไทย-หญิง
385
342
236
68
179
353
512
326
442
365
475
441
4,124
7
ต่างประเทศ-ชาย
44
44
31
2
2
7
9
8
4
3
4
5
163
8
ต่างประเทศ-หญิง
61
39
35
1
5
8
10
8
4
1
3
3
178
9
ค่ายธรรมภาวนา
31
112
889
40
162
1,234
รวม
627
545
372
111
245
446
604
513
1,424
454
561
711
6,613
งานบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร บวชแม่ชี ปี พ.ศ. 2563
บรรพชา/อุปสมบท/บวชแม่ชี
จำนวน (รูป)
บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ
168
บรรพชาสามเณร
25
บวชแม่ชี
25
รวม
218
แผนภูมิผู้เข้าปฏิบัติธรรม ปี 2563
แผนภูมิผู้เข้าปฏิบัติธรรม ปี 2563
สัดส่วนผู้เข้าปฏิบัติธรรม ปี 2563