พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ.

พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ.

อาจารย์ใหญ่

เจ้าสำนักศาสนศึกษา

teacher 05

พระปลัดพิเชษฐ์ ญาณวโร

น.ธ.เอก,ศน.บ.,กศ.ม.(บริหารการศึกษา)

ผู้อำนวยการสำนักศาสนศึกษา

พระวัชรินทร์, ดร. ปิยธมฺโม

พระวัชรินทร์ ปิยธมฺโม ดร.

นธ.เอก,อภิธรรมบัณฑิต,พธ.ม.,พธ.ด

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักศาสนศึกษา

ครูใหญ่

พระสันติ สนฺติกโร

พระอาจารย์สันติ สนฺติกโร

นธ.เอก,พธ.บ

ครูใหญ่แผนกธรรม

พระอาจารย์อานุภาพ คุณงฺกโร

นธ.เอก,พม,อภิธรรมบัณฑิต

ครูใหญ่แผนกอภิธรรม

พระมหาอมร มหาลาโภ

นธ.เอก,ป.ธ.๖,พธ.บ,พธ.ม

ครูใหญ่แผนกบาลี

แผนกธรรม

พระสุรศักดิ์ สุรสกฺโก

นธ.เอก,ป.ธ.๑-๒,ม.๓,อภิธรรมบัณฑิต

อาจารย์ผู้สอน

พระประสิทธิ์ ปรกฺกโม

นธ.เอก,พธ.บ

อาจารย์ผู้สอน

พระธนบดี โสตฺถิโก

ป.ธ.๑-๒,น.ธ.เอก,พธ.บ.

อาจารย์ผู้สอน

พระรังสิต โชติวิริโย

นธ.เอก,ศึกษา พธ.บ

อาจารย์ผู้สอน

แผนกบาลี

พระมหานพรัตน์ อภิรโต

นธ.เอก,ป.ธ.๕,พธ.บ

อาจารย์ผู้สอน

แผนกอภิธรรม

อาจารย์กุหลาบ มงคล

ธศ.เอก,ป.ตรี,อภิธรรมบัณฑิต

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ปกรณ์ วุฒิ

น.ธ.เอก,ป.ตรี,อภิธรรมบัณฑิต

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ฟองรัตน์ อุปโย

ธ.ศ.เอก,อภิธรรมบัณฑิต,ป.ตรี

อาจารย์ผู้สอน

ฝ่ายธุรการ เอกสาร

พระประกฤษฎิ์ ฐานิสฺสโร

นธ.เอก,พธ.บ

ฝ่ายธุรการ-เอกสาร

พระวรากร โฆสิตสทฺโท

นธ.เอก,ศึกษา พธ.บ

ฝ่ายธุรการ-เอกสาร

ฝ่ายดูแลทั่วไป

พระนิคม พุทฺธสโร

เจ้าหน้าที่ประจำ

ส.ณ.จิรายุทธ ศึกษาพงษ์พันธ์

ฝ่ายดูแลทั่วไป

ส.ณ.อภินันท์ จองคำ

ฝ่ายดูแลทั่วไป