WRP_logo_top

รายรับ-รายจ่าย เดือน ตุลาคม 2564

รายรับ-รายจ่าย บัญชีกองทุนบำรุงศาสนธรรม
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
    ยรับ บาท
1. รับจากเจ้าภาพทำบุญค่าอาหาร      515,459.00
2. รับจากเจ้าภาพทำบุญน้ำปานะ       22,400.00
3. รับจากเจ้าภาพทำบุญกองทุนบำรุงศาสนธรรม         9,470.00
4. รับจากเจ้าภาพทำบุญค่าไฟฟ้า       33,100.00
5. รับจากกองทุนสวัสดิการสงฆ์       24,300.00
6. รับจากกองทุนสวัสดิการแม่ชี       18,300.00
7. รับจากเจ้าภาพโรงทาน       16,000.00
รวมรายรับ     639,029.00
(หกแสนสามหมื่นเก้าพันยี่สิบเก้าบาทถ้วน)
    รายจ่าย 
1. ค่าอาหาร-น้ำปานะ ผู้ปฏิบัติธรรม      319,869.00
2. ค่าเครื่องปรุงในโรงครัว       18,771.00
3. ค่าแก๊สหุงต้ม       16,800.00
4. ค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์โรงครัว         7,400.00
5. ค่าไฟฟ้า      151,467.76
6. ค่าน้ำประปา           606.48
รวมรายจ่าย     514,914.24
(ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบสี่บาทยี่สิบสี่สตางค์)
    สรุป 
ยอดคงเหลือยกมาจากเดือนกันยายน 2564   1,166,594.94
บวก  รายรับเดือนตุลาคม 2564      639,029.00
รวมรายรับทั้งสิ้น   1,805,623.94
หัก   รายจ่ายเดือนตุลาคม 2564      514,914.24
ยอดคงเหลือทั้งสิ้นในเดือนกันยายน 2564   1,290,709.70
(หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยเก้าบาทเจ็ดสิบสตางค์)
     หมายเหตุ 
รายรับเดือนตุลาคม 2564     639,029.00
หัก รายจ่ายเดือนตุลาคม 2564     514,914.24
สรุป  รายรับ มากกว่า รายจ่าย     124,114.76
(หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบสี่บาทเจ็ดสิบหกสตางค์)
รายงานรับ-รายจ่าย (ทั่วไป)
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
รายรับในเดือนตุลาคม 2564 มีดังนี้บาท
 รับจากคณะศรัทธาทั่วไป           263,951.00
 จากผู้ปฏิบัติธรรมชาวไทย             71,520.00
 ผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างประเทศ             82,050.00
 ผ้าไตร+บริขาร             30,900.00
 บำรุงพระพุทธในพิธีอุปสมบท-ลาสิกขา              2,200.00
 ตู้ทำบุญค่าซักผ้า              7,330.00
 ดอกไม้เวียนเทียน              6,530.00
 ดอกไม้ในพิธีอุปสมบท-ลาสิกขา              3,500.00
 ตู้บริจาคบนวิหารและสำนักงานวัด (แม่ชี)             16,876.00
 ตู้บริจาคศาลาพระสิวลี              7,980.00
 ตู้ถวายสังฆทานสำนักงานฝ่ายสงฆ์             42,351.00
 วัตถุมงคล สังฆทาน (ซุ้มพระ)             12,200.00
 ตู้บริจาคค่าน้ำดื่ม              3,544.00
 ตู้สำนักงานฝ่ายต่างประเทศ                 254.00
 โครงการสัมมาชีพฯ           276,771.00
 เปิดตู้บริจาคห้องสุขาหลังวัด                 240.00
 รับจากการน้ำยางพารา ที่ธรณีสงฆ์ อ.แม่แตง             12,423.00
 รวมรายรับ         840,620.00
 (แปดแสนสี่หมื่นหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
รายจ่ายในเดือนตุลาคม 2564 มีดังนี้ 
 โครงการสัมมาชีพฯ           192,828.36
 ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง              8,430.00
 ค่าน้ำปานะ พระภิกษุ-สามเณร                 375.00
 ค่าโทรศัพท์ภายในประเทศ                 333.84
 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต เซิฟเวอร์ฐานข้อมูล ข้อมูลเว็ป ค่าบริการสื่อออนไลน์              1,011.25
 ค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้าและงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า             29,763.00
 ค่าซ่อมบำรุงและอุปกรณ์เครื่องเสียง                 344.00
 ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และงานพิมพ์              6,330.00
 ค่าถ่ายเอกสาร                 250.00
 ค่าส่งจดหมาย                 928.00
 ค่าน้ำมันรถ             20,751.00
 ค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์เกี่ยวกับรถ              2,332.00
 ค่าอุปกรณ์ก่อสร้าง หิน ปูน ทราย ฯลฯ             11,941.00
 ค่าแรงพนักงาน คนงานครัว             29,700.00
 ค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์สำนักงานสงฆ์              2,800.00
 ค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์สำนักงานแม่ชี              6,102.00
 ค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์สำนักงานเลขานุการ              1,339.00
 ค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์ซ่อมบำรุง เขตปฏิบัติธรรมศาลาธรรม             17,375.00
 ค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์สำนักงานฝ่ายต่างประเทศ                 200.00
 ค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงอาคาร 80 ปี             55,000.00
 ค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์ซ่อมบำรุง โรงเรียนพระปริยัติธรรม           179,170.00
 ค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์ซ่อมบำรุง หอพระธรรม, อุโบสถ, วิหาร, ศาลาสอบอารมณ์             30,355.00
 ค่าดอกไม้เวียนเทียน, เทียน                 320.00
 ค่าดอกไม้งานอุปสมบทลาสิกขา                 385.00
 ค่าดอกไม้งานพิธีต่างๆ, พวงมาลัย และอุปกรณ์ตกแต่ง              9,438.00
 ค่าซักผ้า              8,698.00
 ค่าจ้างคนขับรถ 3 คน + คนงาน 1 คน             36,000.00
 ทำบุญกัณฑ์พระปาฏิโมกข์              2,000.00
 ค่าขนขยะมูลฝอย              2,500.00
 ค่าถุงดำใส่ขยะมูลฝอย              1,200.00
 กล้องวงจรปิด             87,000.00
 ค่าแรงก่อสร้าง             38,930.00
 ค่าผ้าไตร             82,000.00
 ค่าใช้จ่ายของสำนักแม่แตง              1,950.00
 ค่าใช้จ่ายที่ดิน อ.เถิน              1,000.00
 อุปกรณ์เกี่ยวกับไม้ใช้สำหรับทำเครื่องใช้ต่างๆ ภายในวัด              8,865.00
 ค่าแรงช่างไม้ (งานร้านค้า, ศาลาธรรม, วิ.1, งานไม้ทั่วไปในวัด)             80,000.00
 ค่าแรงช่างสี (ศาลาธรรม, วิ.1, กุฏิเขตพระสงฆ์, งานสีทั่วไปในวัด)             65,000.00
 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด              5,453.00
 รวมรายจ่าย       1,028,397.45
 (หนึ่งล้านสองหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์)
     สรุป 
 ยอดคงเหลือ ยกมาจากเดือนกันยายน 2564           939,272.12
 บวก  รายรับเดือนตุลาคม 2564           840,620.00
 รวมรายรับทั้งสิ้น        1,779,892.12
 หัก   รายจ่ายเดือนตุลาคม 2564         1,028,397.45
 ยอดคงเหลือทั้งสิ้นในเดือนตุลาคม 2564           751,494.67
 (เจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทหกสิบเจ็ดสตางค์)
      หมายเหตุ 
 รายรับเดือนตุลาคม 2564           840,620.00
 หัก รายจ่ายเดือนตุลาคม 2564        1,028,397.45
 สรุป   รายจ่าย มากกว่า รายรับ–          187,777.45
 (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์)
รายรับ-รายจ่าย เดือนธันวาคม 2564
รายรับรายจ่าย เดือนธันวาคม 2564

บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน อ่านต่อ

รายรับ-รายจ่าย ปี 2564
รายรับรายจ่าย ปี 2564

บัญชีสรุปรายรบ-รายจ่าย ของวัดร อ่านต่อ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *