…ในพระอภิธรรมท่านแบ่งบุญไว้ 3 ระดับ คือ ปริตตา ธัมมา มหัคคตา ธัมมา อัปปมาณา ธัมมา

ปริตตา ธัมมา คือ ธรรมที่มีอานุภาพน้อย
มหัคคตา ธัมมา คือ ธรรมที่มีอานุภาพมาก
อัปปมาณา ธัมมา คือ ธรรมที่มีอานุภาพมากจนหาประมาณมิได้

ปริตตา ธัมมา มหัคคตา ธัมมา อัปปมาณา ธัมมา

     ปริตตา ธัมมา ได้แก่ รูปธรรมนามธรรมที่อยู่ในฐานะแห่งความเป็นอบายสัตว์ทั้งหมด ที่เราเรียกว่า เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย สัตว์นรก รวมถึงมนุษย์และเหล่าทวยเทพชั้นกามาวจร ที่เรียกว่า สวรรค์ 6 ชั้น อีกอย่างหนึ่ง ปริตตา ธัมมา คือ ทุคติกับสุคติ สุคติ ก็แบ่งเป็น 2 อีก คือ มนุษยสมบัติกับสวรรค์สมบัติ

     มหัคคตา ธัมมา คือ ธรรมที่เข้าถึงความเป็นใหญ่อันประเสริฐ ได้แก่ สมาธิและผลของสมาธิที่เรียกว่า ฌาน หรือ ฌานสมาบัติ ถ้าว่ากันโดยภูมิได้แก่ รูปพรหม อรูปพรหม

     ส่วนอัปปมาณา ธัมมา คือ ธรรมที่ทำให้เราพ้นจากสังสาระ พ้นทุกข์ได้โดยอาศัยวิปัสสนากรรมฐานที่พวกเรามาประพฤติปฏิบัติอยู่นี้ เราจะได้อัปปมาณธรรมก็ต้องอาศัยปริตตาธรรม คือ ภพภูมิแห่งความเป็นมนุษย์มาเป็นฐานให้เกิดมหัคคตธรรมและอัปปมาณธรรม แต่ถ้าขาดปัญญากระทำทุจริต ประกอบด้วยความโลภ โกรธ หลง ก็จะตกไปสู่ปริตตาธรรมชั้นต่ำ คือ ได้กำเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย สัตว์นรก ตามฐานะแห่งการกระทำนั้น

     ฉะนั้น เรามีสิทธิ์ที่จะกำหนดชีวิตของตนเอง ต้องใส่ใจที่จะรู้จักตัวเอง จนสามารถเข้าถึงความสมบูรณ์ของความเป็นมนุษย์ คือเป็นมนุษย์ที่พร้อมด้วยสติปัญญา ที่สามารถชำระล้างกิเลสออกไปจากจิตได้ จึงจะได้ชื่อว่า ได้ธรรม พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า การได้ฟังพระสัทธรรมเป็นของยาก และเมื่อได้ฟังแล้วจะนำธรรมนั้นไปประพฤติปฏิบัติให้ได้ผลตามที่พระองค์ทรงสอนก็ยากขึ้นไปอีก แต่จุดมุ่งหมายก็คือ การได้ศึกษาธรรมจะเป็นฐานเป็นเบื้องต้นที่จะให้เราได้เป็นธรรมทายาทของพระพุทธศาสนา อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ ให้เรารู้ว่าหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธทุกคนที่จะพึงปฏิบัติให้ถึง…  🙏🙇

สรรพธรรม1
โดย: พระภาวนาธรรมาภิรัช 

ธรรมะที่หาฟังยาก
ธรรมะที่หาฟังยาก

เมื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุ อ่านต่อ

ชำระล้างวิปลาสธรรม
ชำระล้างวิปลาสธรรม

เจริญจิตตภาวนา เจริญสมาธิภาวนา อ่านต่อ

สัมภาระวิบาก
เหตุใดเราจึงไม่บรรลุธรรม

พวกเราทุกคนก็ได้ถือสัมภาระวิบา อ่านต่อ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *