WRP_logo_top

รายรับ-รายจ่าย เดือน กันยายน 2564

รายงานรับ-จ่าย บัญชีกองทุนบำรุงศาสนธรรม
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564
รายรับบาท
1. รับจากเจ้าภาพทำบุญค่าอาหาร553,230.00
2. รับจากเจ้าภาพทำบุญน้ำปานะ41,500.00
3. รับจากเจ้าภาพทำบุญกองทุนบำรุงศาสนธรรม13,300.00
4. รับจากเจ้าภาพทำบุญค่าไฟฟ้า18,920.00
5. รับจากกองทุนสวัสดิการสงฆ์20,400.00
6. รับจากกองทุนสวัสดิการแม่ชี18,300.00
รวมรายรับ665,650.00
(หกแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
รายจ่าย 
1. ค่าอาหาร-น้ำปานะ ผู้ปฏิบัติธรรม302,898.00
2. ค่าเครื่องปรุงในโรงครัว18,984.00
3. ค่าแก๊สหุงต้ม15,235.00
4. ค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์โรงครัว1,490.00
5. ค่าไฟฟ้า148,702.77
6. ค่าน้ำประปา5,868.52
รวมรายจ่าย493,178.29
(สี่แสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทยี่สิบเก้าสตางค์)
สรุป 
ยอดคงเหลือยกมาจากเดือนสิงหาคม 2564994,123.23
บวก รายรับเดือนกันยายน 2564665,650.00
รวมรายรับทั้งสิ้น1,659,773.23
หัก รายจ่ายเดือนกันยายน 2564493,178.29
ยอดคงเหลือทั้งสิ้นในเดือนกันยายน 25641,166,594.94
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบสี่บาทเก้าสิบสี่สตางค์)
หมายเหตุ 
รายรับเดือนกันยายน 2564665,650.00
หัก รายจ่ายเดือนกันยายน 2564493,178.29
สรุป รายรับ มากกว่า รายจ่าย172,471.71
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)
รายงานรายรับ-รายจ่าย (ทั่วไป)
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564
รายรับในเดือนกันยายน 2564 มีดังนี้ 
 รับจากคณะศรัทธาทั่วไป             40,874.00
 จากผู้ปฏิบัติธรรมชาวไทย             55,314.24
 ผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างประเทศ             68,250.00
 ผ้าไตร+บริขาร              7,000.00
 ตู้ทำบุญค่าซักผ้า              5,183.00
 ดอกไม้เวียนเทียน              5,876.00
 ดอกไม้ในพิธีอุปสมบท-ลาสิกขา                 300.00
 ตู้บริจาคบนวิหารและสำนักงานวัด (แม่ชี)             16,700.00
 ตู้บริจาคศาลาพระสิวลี             10,220.00
 ตู้ถวายสังฆทานสำนักงานฝ่ายสงฆ์             41,429.00
 วัตถุมงคล สังฆทาน (ซุ้มพระ)              8,600.00
 ตู้บริจาคค่าน้ำดื่ม              2,499.00
 ตู้สำนักงานฝ่ายต่างประเทศ                 600.00
 โครงการสัมมาชีพฯ           240,204.00
 เปิดตู้บริจาคห้องสุขาหลังวัด                  82.00
 รวมรายรับ           503,131.24
 (ห้าแสนสามพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์)
รายจ่ายในเดือนกันยายน 2564 มีดังนี้ 
 ค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์โรงครัว                 670.00
 โครงการสัมมาชีพฯ           179,745.74
 ค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์ประปา              2,233.00
 ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง              8,120.00
 ค่าโทรศัพท์ภายในประเทศ                 462.24
 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต เซิฟเวอร์ฐานข้อมูล ข้อมูลเว็ป ค่าบริการสื่อออนไลน์              4,300.15
 ค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้าและงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า             19,300.00
 ค่าซ่อมบำรุงและอุปกรณ์เครื่องเสียง                 800.00
 ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และงานพิมพ์              6,320.00
 ค่าถ่ายเอกสาร              1,070.00
 ค่าส่งจดหมาย                 828.00
 ค่าน้ำมันรถ             35,506.00
 ค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์เกี่ยวกับรถ             41,258.00
 ค่าอุปกรณ์ก่อสร้าง หิน ปูน ทราย ฯลฯ             38,625.00
 ค่าแรงพนักงาน คนงานครัว             29,400.00
 ค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์สำนักงานสงฆ์                 120.00
 ค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์สำนักงานแม่ชี              5,530.00
 ค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์สำนักงานเลขานุการ              1,570.00
 ค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์สำนักงานรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่                 663.50
 ค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์             16,480.00
 ค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์ซ่อมบำรุง เขตปฏิบัติธรรมศาลาธรรม              7,135.00
 ค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์ซ่อมบำรุง กุฏิกรรมฐานฝ่ายชาย                 530.00
 ค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์ซ่อมบำรุง โรงเรียนพระปริยัติธรรม              1,084.00
 ค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์ซ่อมบำรุง หอพระธรรม, อุโบสถ, วิหาร, ศาลาสอบอารมณ์              5,362.00
 ทำบุญปอยหลวง, งานบุญต่างๆ, งานศพ              4,000.00
 ค่าดอกไม้เวียนเทียน, เทียน                 400.00
 ค่าดอกไม้งานพิธีต่างๆ, พวงมาลัย และอุปกรณ์ตกแต่ง              3,735.00
 ค่าซักผ้า              1,486.00
 ค่าน้ำยาและอุปกรณ์ทำความสะอาดทั่วไป             10,457.00
 ค่าจ้างคนขับรถ 3 คน + คนงาน 1 คน             36,000.00
 ทำบุญกัณฑ์พระปาฏิโมกข์              2,000.00
 ค่าขนขยะมูลฝอย              2,500.00
 ค่าแรงก่อสร้าง             41,140.00
 ค่าใช้จ่ายของสำนักแม่แตง              5,828.07
 ค่าใช้จ่ายที่ดิน อ.เถิน              1,250.00
 อุปกรณ์เกี่ยวกับไม้ใช้สำหรับทำเครื่องใช้ต่างๆ ภายในวัด              5,160.00
 ค่าแรงช่างไม้ (งานร้านค้า, กุฏิขลิบเงิน, ศาลาธรรม, งานไม้ทั่วไปในวัด)             60,000.00
 ค่าแรงช่างสี (ทาสีตู้-โต๊ะ-ทาสีกุฏิขลิบเงิน, งานสีทั่วไปในวัด)             50,000.00
 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด              9,069.00
 รวมรายจ่าย           640,137.70
     สรุป 
 ยอดคงเหลือ ยกมาจากเดือนสิงหาคม 2564         1,073,778.58
 บวก  รายรับเดือนกันยายน 2564           503,131.24
 รวมรายรับทั้งสิ้น        1,576,909.82
 หัก   รายจ่ายเดือนกันยายน 2564           640,137.70
 ยอดคงเหลือทั้งสิ้นในเดือนกันยายน 2564           936,772.12
 (เก้าแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทสิบสองสตางค์)
      หมายเหตุ 
 รายรับเดือนกันยายน 2564           503,131.24
 หัก รายจ่ายเดือนกันยายน 2564           640,137.70
 สรุป   รายจ่าย มากกว่า รายรับ–          137,006.46
 (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกบาทสี่สิบหกสตางค์)
รายรับ-รายจ่าย เดือนพฤศจิกายน 2564
รายรับรายจ่าย เดือนพฤศจิกายน 2564

บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน อ่านต่อ

รายรับ-รายจ่าย เดือนธันวาคม 2564
รายรับรายจ่าย เดือนธันวาคม 2564

บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน อ่านต่อ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *