สัมโมทนียกถา
พระภาวนาธรรมาภิรัช
ในพิธีทอดกฐินมหากุศล
วันที่ 24 ตุลาคม 2564
ณ ศาลาชวนภาวนา วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

          ปีนี้เป็นปีแห่งความวิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพราะโรคภัยไข้เจ็บเป็นเหตุให้เราต้องมีความติดขัดหลายประการ ต้องขอขอบคุณแม่หลวง อสม. เทศบาล ฝ่ายสาธารณสุข ที่ได้มาช่วยคัดกรองในงานนี้ทำให้พวกเราสามารถดำเนินงานไปได้ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกแผนกที่ได้ช่วยเหลือเพื่อให้ญาติโยมที่ไม่ได้มาจะได้เห็นทางอินเตอร์เน็ตทั้งจากการไลฟ์สดในปัจจุบันและดูในภายหลัง

          ทานครั้งนี้มีอานิสงส์ทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับโดยธรรมวินัย การทำทานทั่วไป ผู้ให้จะเป็นผู้ได้อานิสงส์ที่เป็นมหากุศล แต่ผู้รับนั้นจะได้อานิสงส์ที่เป็นมหาวิบาก คือเป็นผล แต่กฐินนั้นได้มหากุศลทั้งสองฝ่าย จึงเป็นทานที่พิเศษ ซึ่งครูอาจารย์ท่านได้กล่าวถึงอานิสงส์ของกฐินไว้มากมายทั้งในอรรถกถาและฎีกา และที่สำคัญคือ การที่เราทำทานนี้เพื่อสนองพุทธประสงค์ของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ว่า กฐินทานเมื่อพระสงฆ์ได้รับแล้ว พระภิกษุสามารถนำผ้าไตรไปใช้ได้ตามอัธยาศัย ซึ่งปีนี้มีไตรมากกว่าจำนวนพระภิกษุที่จำพรรษา ไตรเหล่านี้ก็จะนำไปใช้สำหรับอุปสมบทบรรพชาพระภิกษุสามเณรตลอดพรรษา ตลอดปีนี้ เนื่องจากทางวัดได้มีการบวชตลอดปีทั้งในและนอกพรรษา ก็จะได้อาศัยผ้าไตรเหล่านี้ให้ความสะดวกแก่เจ้าภาพที่จะมาบวชลูกหลานเป็นประโยชน์ในการทำบุญต่อไป

          ทานที่เราได้สละแล้วไม่ว่าจะเป็นวัตถุที่เป็นผ้าก็ดี โรงทานที่ได้ถวายเลี้ยงแก่พระสงฆ์ ญาติโยมที่มาร่วมบุญ ถือเป็นวัตถุทานที่แตกต่างกัน อันหนึ่งเป็นปิณฑปาตทาน-ทานให้อาหาร ผ้ากฐินเป็นจีวรทาน-การให้จีวรเครื่องนุ่มห่ม อุปกรณ์อื่นใดและบริวารของกฐินทานที่เป็นปัจจัยที่จะบำรุงพระพุทธศาสนา นำมาเป็นทุนบำรุงพระศาสนา บำรุงบูรณปฏิสังขรณ์ ซึ่งวัดร่ำเปิงได้บูรณปฏิสังขรณ์ตั้งแต่อุโบสถ โรงเรียน อาคารปฏิบัติธรรม วิหาร ศาลาบาตร และศาลาชวนภาวนาแห่งนี้ รวมถึงปีนี้ที่ได้บูรณะอาคารวิปัสสนา 1 และเขตอยู่อาศัยของแม่ชีผู้สูงอายุ ตลอดจนถึงโครงการหลักของเราที่จะหอฉัน อาคารที่จอดรถและอาคารปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นโครงการที่จะดำเนินต่อไป การทำเช่นนี้ก็เพื่อที่จะได้เป็นเสนาสนะทาน เป็นที่พักที่อาศัยของผู้มาจากทิศทั้งสี่ เพื่อจะได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมกรรมฐานภาวนาที่วัดเราแห่งนี้ ซึ่งเราได้อาศัยสาธุชนญาติโยมโดยเฉพาะลูกศิษย์ลูกหา ได้เห็นความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาเสนาสนะคือที่พักอาศัยนี้ เพื่อประโยชน์เกื้อกูลต่อศาสนิกชนทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศที่ได้มาอยู่อาศัยสำนักเราเพื่อจะพัฒนาจิตใจให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง แก้ปัญหาชีวิตของตนเอง ตลอดถึงเป็นผลที่จะได้นำเอาไปเผยแผ่ให้กับบุคคลอื่นที่ยังไม่สามารถเดินทางมาถึงวัดเราได้ ให้เขาได้ศึกษาหลักปฏิบัติดีแล้วก็จะได้นำไปแบ่งปันให้แก่คนอื่นต่อไป

          เมื่อเราทำกิจกรรมในฐานะเป็นสำนักปฏิบัติที่พระเดชพระคุณท่าน (หลวงปู่ทอง สิริมฺงคโล) ได้ตั้งไว้ดีแล้วและให้เราได้สานต่อเมื่อท่านละสังขารไป แม้สองปีนี้ท่านจะไม่เห็นเราแต่เราก็ยังเห็นท่าน คือ เราเห็นความดีของท่าน เห็นคุณธรรมของท่าน คุณของครูบาอาจารย์ที่ได้ละสังขารไปแล้ว พวกเราก็ยังรักษาจริยาแห่งการบำเพ็ญ จริยธรรมอันประเสริฐที่จะดำเนินไปตามทางของท่านคือ เปิดทางให้แก่บรรดาพุทธบริษัททั้งชาวไทยชาวต่างประเทศให้เข้าสู่การปฏิบัติกรรมฐานภาวนา

          เนื่องจากวัดเรานั้นรับคนจำนวนมากและหลากหลายทั้งเรื่องของฐานะและนิสัยใจคอ ประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันมากมาย ทั้งคนที่เข้ามาก็มีทั้งคนใหม่คนเก่า มีหลากหลายประเภท อบรมง่าย อบรมยาก เรื่องมาก เรื่องน้อย มากมายหลายประการ สิ่งหนึ่งที่สำคัญซึ่งเราจะต้องเอื้อให้แก่เขาเหล่านั้นคือที่พักที่อาศัย แม้เรามาปฏิบัติธรรมจะไม่ได้ต้องการความสะดวกสบาย แต่เราก็ยังต้องการในระดับหนึ่ง มีที่นอนดี มีที่ขับถ่ายดี มีที่อยู่ที่กินเป็นสัดส่วน ก็มีความจำเป็น ฉะนั้นการที่เราทำกิจกรรมเหล่านี้ก็ต้องมีทุนในการพัฒนา กองทุนที่เราใช้ในการพัฒนาที่ได้เป็นก้อนใหญ่ก็คือกฐินนี่แหละ นอกนั้นก็เป็นทุนแบบปลีกย่อย แต่วัดเรานั้นก็โชคดีที่มีลูกศิษย์ลูกหาอุปถัมภ์ค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารบำรุงตลอดปี ซึ่งกฐินไม่ได้บำรุงวัดเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหาร แต่เน้นที่พัฒนาเสนาสนะมาโดยตลอด ดังนั้น เราก็จะอาศัยทุนทรัพย์นี้พัฒนาเสนาสนะเป็นหลักต่อไป และเนื่องจาก 2 ปีข้างหน้านี้หลวงปู่จะมีอายุครบ 100 ปี ก็จะมีโครงการบูรณปฏิสังขรณ์หอพระไตรปิฎกเพื่อเป็นอาจาริยบูชาครบร้อยปีชาตกาลของหลวงปู่ด้วย มีแผนมีแบบมาแล้ว แต่ทุนนี้ก็จะเน้นที่การพัฒนาหอฉันและโรงครัว เพื่อสนองเจตนาตามที่ได้บอกบุญกับเจ้าภาพไปแล้วนั้น

          การที่ได้ดำเนินกิจวัตรเพื่อพัฒนาวัดวาอารามของพวกเราทั้งหลาย ทั้งพระสงฆ์องค์เณรและญาติโยมที่อุปถัมภ์ ขอบุญนี้จงเป็นบุญหนุนนำอุปถัมภ์ให้พวกเราทั้งหลายได้มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง ห่างไกลจากโรคาพยาธิอันจะพึงบังเกิด ขอให้เรานั้นได้มีอายุมั่นขวัญยืน มีโอกาสได้สร้างสมบุญกุศลในส่วนของทานบารมี ศีลบารมี ปัญญาบารมี เป็นอาทิ ขอให้เราทั้งหลายได้มีโอกาสที่จะเผยแผ่พุทธศาสนา พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปถึงลูกหลานชาติตระกูลของเราให้เขาได้ดำเนินไปตามทางธรรมเหมือนกับปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเราท่านได้ชี้ทางให้เราเดิน ก็ขอฝากพระพุทธศาสนาไว้กับคณะศรัทธาสาธุชนญาติโยมทุกคน ให้ช่วยกันถ่ายทอดความดีนี้ให้แก่ลูกหลานเหลน ให้เขาได้รู้ทางธรรมที่จะเป็นเหตุให้พระศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเจริญสืบต่อไป และได้เป็นพลังบุญเกื้อกูลให้เขาทั้งหลายเหล่านั้นได้เข้าสู่พระศาสนาโดยการประพฤติปฏิบัติกรรมฐานภาวนา ที่จะทำให้พระศาสนาของเรามั่นคงก็ต่อเมื่อเรานั้นได้เห็นคุณของพระรัตนตรัยจากการประพฤติปฏิบัติ พลังแห่งบุญนี้จงเป็นพลังบารมีดุจดั่งแสงส่องใจให้เรานั้นได้ดำเนินชีวิตชอบ และนำพาลูกหลานทายาทชาติตระกูล ผู้เป็นบริวารญาติมิตรให้เข้าสู่ทางธรรม จากการที่เราได้มาอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาในส่วนของการส่งเสริมสัมมาปฏิบัติ โดยการเสียสละทรัพย์สมบัติของตนมาถวายเป็นทานในกฐินทานในช่วงโอกาสในการบำเพ็ญทานกุศลนี้ พลังบุญนี้จงเป็นทานบารมีอันประเสริฐ ให้สาธุชนญาติโยมทุกท่านผู้เป็นเจ้าภาพทั้งคณะสงฆ์และญาติโยมทุกหมู่เหล่าที่ได้สละแล้ว ขอพลังบุญนี้จงเป็นจาคะธรรมเพื่อความสิ้นไปซึ่งกิเลสอาสวธรรมเป็นที่สุด คือเข้าถึงมรรคผลนิพพานเป็นที่สุด แม้นเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสาระนี้โดยประการใด ก็ขอให้เราทั้งหลายได้บังเกิดในครอบครัวของบิดามารดาที่มีสัมมาทิฏฐิธรรม ขอให้เราได้มีสถานที่ สิ่งแวดล้อม ที่พักที่อาศัย ที่เอื้อต่อการให้เราเกิดสัมมาทิฏฐิธรรม ให้เรามีโอกาสได้คบบัณฑิต ฟังธรรม และศึกษาธรรมของบัณฑิต เพื่อที่เราจะได้ก้าวเข้าสู่ทางแห่งอริยมรรคเพื่อความดับทุกข์ เพื่อพระนิพพานเป็นที่สุด จงบังเกิดผลแก่พวกเราทั้งหลายและทายาทชาติตระกูลบริวารญาติมิตรจงทุกประการ

          อาตมภาพในนามของพระสงฆ์ทุกรูปในวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ที่ได้บำเพ็ญความดีงามมากน้อยปานใด ทานศีลภาวนานั้นจงเป็นปัจจัยเกื้อกูลให้ทุกท่านได้มีส่วนแห่งบุญนั้น ให้ถึงพร้อมด้วยความเจริญ ด้วยปัญญา ศีล สมาธิ อายุ วรรณะ สุขะ พละ เพื่อความดับทุกข์เพื่อพระนิพพานเป็นที่สุด จงบังเกิดผลแก่ท่านทั้งหลายจงทุกถ้วนหน้ากันด้วยเทอญ.

ปฏิทินเจ้าภาพภัตตาหารและน้ำปานะ

ท่านสามารถตรวจสอบและเลือกวันที อ่านต่อ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *