ร้านค้าสวัสดิการ
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

บนพื้นที่นาบุญกว่า 24 ไร่เศษ บริเวณเชิงดอยสุเทพ..

พื้นที่เล็กๆ ภายใต้ร่มเงาของต้นสมอพิเภกที่มีอายุมากกว่า 100 ปี จากร้านค้าสวัสดิการภายในวัดที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นที่พึ่งยามยากของผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมภายในวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) เมื่อลืมสิ่งของมาจากบ้านและต้องการซื้อสินค้าที่จำเป็นต้องใช้ในระยะสั้นตลอดเวลาที่เข้ามาพำนักปฏิบัติธรรม อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกในการจับจ่ายใช้สอยซื้อหาสินค้า ที่จำเป็นพื้นฐานแก่บุคลากรภายในวัด อันได้แก่ พระภิกษุ ภิกษุณี สามเณร แม่ชี โยคีประจำ รวม 200-300 รูป/คน ต่อวัน 

พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) จึงได้ใช้หลักธรรม “สัมมาอาชีวะ” หนึ่งในเส้นทางอริยมรรคมีองค์ 8 มาประยุกต์เข้ากับบริบทในการและบริหารจัดการสมัยใหม่ โดยมุ่งหมายจะพัฒนาร้านค้าสวัสดิการวัดร่ำเปิงให้มีความทันสมัยมากขึ้น มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ทั้งในด้านระบบสินค้าหน้าร้าน-หลังร้าน การจัดการระบบการเงินและบัญชี ตลอดจนการสร้างรูปแบบผสมผสานระหว่างความเป็น “ร้านค้าสวัสดิการ” และหลัก “สัมมาชีพ”

ร้านค้าสวัสดิการวัดร่ำเปิง ภายใต้ โครงการสัมมาชีพ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ” จึงถือกำเนิดขึ้น โดยเป็นการประกอบอาชีพที่มิได้มุ่งแสวงหากำไรสูงสุดเป็นที่ตั้ง แต่คำนึงถึงการให้ความเอื้อเฟื้อ ความสะดวกสบาย และความเป็นธรรมทางสังคม โดยถือเอาประโยขน์ของผู้บริโภคและผู้รับบริการหลัก ในขณะเดียวกันการดำเนินโครงการนั้น จะไม่เพิ่มภาระให้กับสิ่งแวดล้อมและไม่มุ่งไปกระตุ้นกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ของผู้บริโภคและผู้เข้ารับบริการซึ่งเป็นผู้บำเพ็ญบุญเพื่อลดละกิเลส

กอปรกับงานที่คณะสงฆ์พึงถือเป็นธุระหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงฆ์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 15 ตรี นั้นมี 6 ด้าน คือ ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการสาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์ ซึ่งการดำเนินงานร้านค้าสวัสดิการวัดร่ำเปิง ภายใต้โครงการสัมมาชีพ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ นั้น เป็นการดำเนินกิจการเพื่อสาธารณประโยชน์ ในการช่วยเหลือเกื้อกูลทั้งบุคลากรภายในวัดและส่งเสริมอาชีพของประชาชน ให้โอกาสแก่ชุมชนต่างๆ นำผลิตภัณฑ์ที่จัดทำโดยชุมชน (OTOP) หรือภูมิปัญญาชาวบ้านที่แสดงให้เห็นถึงรากฐานทางวัฒนธรรม วิถีความเป็นอยู่ของชุมชนนั้นๆ เข้าวางจำหน่ายในร้านค้าสวัสดิการ รวมถึงส่งเสริมงานฝีมือของแม่ชี โยคีที่เป็นบุคลากรภายในวัดให้สามารถนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคหรือผู้รับบริการได้

โครงการสัมมาชีพ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ หรือร้านค้าสวัสดิการวัดร่ำเปิง ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 โดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร, พระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา และพระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (ทอง สิริมงฺคโล) และคณะ ให้ความเมตตาร่วมในพิธีเปิดโครงการ โดยมีคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ คณะศรัทธาประชาชนตำบลสุเทพ ตลอดจนพระภิกษุสงฆ์ ภิกษุณี แม่ชี โยคี ผู้เข้าปฏิบัติธรรม น้อมถวายการต้อนรับ

ปัจจุบัน ร้านค้าสวัสดิการมีพื้นที่ใช้สอยในพื้นที่ที่เหมาะสม มีการออกแบบโครงสร้างอาคารเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และตกแต่งร้านภายใต้แนวคิด “ร้านค้าของวัด คือ ร้านค้าของผู้ปฏิบัติธรรม” การจัดเรียงสินค้าเป็นไปตามหลักอารยสถาปัตย์ คือ มีป้ายสัญลักษณ์ บอกคำอธิบาย 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และจีน เพื่อให้เหมาะกับผู้ปฏิบัติธรรมทั้งชาวไทยและต่างชาติ

ภายในร้าน มีเจ้าหน้าที่ประจำซึ่งคอยให้ความช่วยเหลือ แนะนำในการเลือกหาสินค้าและให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างเข้าใจ

ด้วยช่องทางเดินกว้าง 80 – 90 เซนติเมตร ยังสะดวกต่อการเลือกซื้อสินค้า ชั้นวางสินค้าที่ทำด้วยไม้สัก มีความมั่นคง แข็งแรง การจัดวางสินค้ามีความยืดหยุ่น ชั้นวางของที่โล่งมองเห็นได้ชัดเจน หยิบสินค้าได้ง่าย ด้วยคำนึงถึงความปลอดภัยและลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุในขณะเลือกสินค้าเป็นหลัก

นอกจากนั้น ทางเข้าเป็นทางลาดเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดิน การใช้ไม้เท้าค้ำยัน หรือนั่งรถเข็นเข้าไปเลือกซื้อสินค้า เป็นการให้ความเสมอภาคแก่ผู้เข้ารับบริการอย่างเท่าเทียม ทั้งพระภิกษุ ภิกษุณี สามเณร แม่ชี โยคี ผู้ปฏิบัติธรรมทุกเพศ ทุกวัย ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ตลอดจนคนพิการก็สามารถเข้าใช้บริการได้โดยง่าย

ผลิตภัณฑ์ที่มีวางจำหน่ายในร้านค้าสวัสดิการวัดร่ำเปิง เป็นสินค้าที่มีความเหมาะสมตามวิถีของผู้ปฏิบัติธรรม โดยมีหมวดหมู่ดังต่อไปนี้

1. ยารักษาโรค
2. หนังสือสวดมนต์, ชุดสังฆทาน
3. ชุดขาวสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม
4. กระเป๋า, รองเท้า, ผ้าเช็ดตัว, ผ้าเช็ดหน้า
5. อุปกรณ์จำเป็นสำหรับการปฏิบัติธรรม เช่น เบาะนั่งสมาธิ, นาฬิกาจับเวลา, นาฬิกาปลุก
6. ของที่ระลึกหรือสินค้าพรีเมี่ยม ตราสัญลัษณ์ หรือสินค้าพิเศษเฉพาะของวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
7. เครื่องดื่มและน้ำปานะ ร้อน-เย็น
8. ไอศกรีม
9. สินค้าอุปโภคทั่วไป เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผง-น้ำยาซักผ้า
10. สินค้าบริโภคทั่วไป เช่น ขนมอบแห้ง เบเกอรี่ เครื่องดื่มชงต่างๆ
11. สินค้าส่งเสริมรายได้ชุมชน สินค้าอินทรีย์ และสินค้า OTOP
12. สินค้าการกุศล

ทั้งนี้ รายได้ 100% นำส่งเข้าบำรุงวัดทั้งหมด

โครงการสัมมาชีพ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ

เวลาเปิดให้บริการ

ภาคเช้า 06.00 – 13.00 น.
ภาคบ่าย 15.30 – 17.30 น.

ติดต่อร้านค้า: โทร. 06-5012-3259

โครงการอุปสมบทหมู่

ผู้มีความประสงค์เข้าร่วม โครงก อ่านต่อ

อ่าน  แจ้งข่าวการถึงแก่กรรม แม่ชีสุทิน โพธิ์แก้ว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *