สรุป รายรับ – รายจ่าย ปี พ.ศ. 2561
เดือน
รายรับ (บาท)
รายจ่าย (บาท)
รวม
24,142,128.48
23,488,973.59
มกราคม
2,966,423.78
2,922,395.81
กุมภาพันธ์
1,581,403.00
1,707,833.27
มีนาคม
1,999,970.32
1,647,770.16
เมษายน
2,079,190.50
1,968,925.81
พฤษภาคม
1,855,097.00
2,140,849.79
มิถุนายน
1,567,897.00
1,792,592.94
กรกฎาคม
2,578,296.00
2,062,778.27
สิงหาคม
1,754,705.00
2,149,164.32
กันยายน
1,339,621.25
1,964,272.29
ตุลาคม
1,687,568.00
1,698,668.23
พฤศจิกายน
2,502,163.00
2,042,583.17
ธันวาคม
2,229,793.63
1,391,139.53
สรุป
ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้นในเดือน ธันวาคม 2561
2,978,596.78
บาท
ยอดคงเหลือ ยกมาจากเดือน ธันวาคม 2560
2,325,441.89
บาท
✅ บวก รายรับในเดือน มกราคม – ธันวาคม 2561
24,142,128.48
บาท
รวมรายรับทั้งหมด
26,467,570.37
บาท
❎ หัก รายจ่ายในเดือน มกราคม – ธันวาคม 2561
23,488,973.59
บาท
รายรับ-รายจ่าย เดือนตุลาคม 2564
รายรับรายจ่าย เดือนตุลาคม 2564

แสดงบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเ อ่านต่อ

รายรับ-รายจ่าย เดือนพฤศจิกายน 2564
รายรับรายจ่าย เดือนพฤศจิกายน 2564

บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน อ่านต่อ

รายรับ-รายจ่าย เดือนธันวาคม 2564
รายรับรายจ่าย เดือนธันวาคม 2564

บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน อ่านต่อ